Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Smlouva ubytování a stravování účastníků Seminářů dobré praxe - Zámeček Raspenava

22. 9. 2017 |

Dodatek č.2 ke smlouvě OLP/4443/2016 - NZDM 8 - Liberec I - Pavlovice, MAJÁK o.p.s.

22. 9. 2017 |

Dodatek č.2 ke smlouvě OLP/4442/2016 - NZDM 7 - Hrádek nad Nisou, MAJÁK o.p.s.

22. 9. 2017 |

042_917_Smlouva_OLP_2137/2017

20. 9. 2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpoštu Libereckého kraje - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální - ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Smlouva ubytování a stravování účastníků Seminářů dobré praxe OLP/3052/2017

20. 9. 2017 |

Smlouva o dílo OLP/1647/2017

20. 9. 2017 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV PVA 2017 Bukovina u Čisté OLP/2249/2017

14. 9. 2017 |

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - Provincie bratří františkánů

11. 9. 2017 |

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - Provincie bratří františkánů

11. 9. 2017 |

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - Provincie bratří františkánů

11. 9. 2017 |

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021

7. 9. 2017 | Dne 5.9.2017 byl Radou Libereckého kraje, usnesením 1609/17/RK projednán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 8. zasedán

Osvědčení o konání nové VS/11/2017 Nadační fond Pomoc v nouzi Liberecko "Handbike pro Káju"

6. 9. 2017 |

Osvědčení o nové VS/10/2017 Nadační fond Pomoc v nouzi Liberecko " Pomoc Aničce a dětem"

5. 9. 2017 |

Smlouva o poskytnutí účelové neinvest. dotace z rozpočtu K - Kraj. rada seniorů LK

4. 9. 2017 |

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – i

4. 9. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro ekonomiku a propagaci oddělení tiskového a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spravuje rozpočtovou kapitolu odboru kancelář hejtmana

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní přezkoumávání hospodaření určených obcí, měst a dobrovolných svazků obcí

10_rozh_o_registraci_KDU_CSL

1. 9. 2017 | 10_rozh_o_registraci_KDU_CSL

nařízení KVS - trichinela prasat č.j. SVS/2017/104181-L

1. 9. 2017 |

Oznámení o zahájení řízení - výjimka + VKP - cyklostezka Noviny pod Ralskem

31. 8. 2017 |

Program č. 7.5 – Poznáváme kulturu, vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

31. 8. 2017 | platí pro školní rok 2017 - 2018

stanovení přechodné úpravy - Sokolská

31. 8. 2017 | stanovení přechodné úpravy - Sokolská

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/9 a I/13

31. 8. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/9 a I/13

Oznámení zahájení spr. řízení ve věci povolení kácení dle §8 zákona č.114/1992 Sb - 2 duby

29. 8. 2017 | Žadatel Krajská správa silnic Libereckého kraje žádá o povolení ke kácení z důvodu naplňování platného plánu péče o PP Kodešova skála.

Oznámení zahájení spr. řízení - povolení kácení dřevin dle §8 zákona č. 114/1992 Sb. v PP Lukášov

29. 8. 2017 | Řízení o povolení kácení dřevin za účelem naplnění plánu péče o PP Lukášov.

Výběrové řízení na místo developer/developerka strategických projektů v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

29. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje při mapování potřeb prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji

Stanovení přechodné úpravy

28. 8. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy I/14 Tanvald

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Ktová

23. 8. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Ktová

rozhodnutí o odvolání

23. 8. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

22. 8. 2017 |

Osvědčení o konání nové VS/9/2017 M. K.SHOW, z. ú. "M.K.SHOW pomáhá!"

22. 8. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy

21. 8. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/14

Svolání 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

18. 8. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 29. srpna 2017 od 14 hodin.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/65 a I/14 v obci Jablonec n. Nisou

18. 8. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/65 a I/14 v obci Jablonec n. Nisou

Oznámení zahájení řízení- § 56- ryby, vydra-oprava nátrže Libštát- 2017

18. 8. 2017 |

VPS_Desna-Plavy_OP_nova

16. 8. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

16. 8. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. v Rynolticích

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace pozemních staveb

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně IT odborný garant Technologické centrum odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: správa IT Libereckého kraje, HW i SW

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: administruje a zajišťuje provoz sítě LAN a zajišťuje vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě

Stanovení přechodné úpravy provozu - Mníšek

14. 8. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - Mníšek

Rozhodnutí o odvolání OÚPSŘ 192/2017

14. 8. 2017 |

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

14. 8. 2017 | Mimořádná veterinární opatření provozovatelům potravinářských podniků

Závěr zjišťovacího řízení k záměru - Česká Lípa-Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

11. 8. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru - Česká Lípa-Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

Výběrové řízení - lektor EVVO - STŘEVLIK p. o.

11. 8. 2017 |

Usnesení, zahájení řízení

11. 8. 2017 | oznámení o zahájení řízení k držení ZCHD živočicha dle § 56 ZOPK

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2698/2017 - 2.7 DF LK - Naděžda Gelnarová

10. 8. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - Civil engineering s.r.o. - Revitalizace vodoteče Dolina v Jbc - výjimka

10. 8. 2017 |

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení výjimky dle § 56 z.č. 114/1992 Sb - obnova nádrže.

9. 8. 2017 | Obnova nádrže na pozemku p.č. 259 v k.ú. Stráž nad Nisou s výskytem čolka obecného.

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení výjimky dle § 56 z.č. 114/1992 Sb - obnova nádrže.

9. 8. 2017 | Obnova nádrže na pozemku p.č. 259 v k.ú. Stráž nad Nisou s výskytem čolka obecného.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace DF - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 04 - Dotační fond Libereckého kraje - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními - ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

9. 8. 2017 |

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Liberec

9. 8. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hradsko - prodloužení

9. 8. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - Hradsko - prodloužení

Galvanotechna Vratislavice nad Nisou - Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav_závěr zjišťovacího řízení

9. 8. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou", Galvanotechna Vratislavice nad Nisou.

Zahájení řízení, usnesení

8. 8. 2017 | oznámení o zahájení řízení o vydání osvědčení podle § 54 ZOPK pro 3 jedince ZCHD krahujec obecný

Oznámení záměru na úřední desku - Silnice I_9_ Nový Bor _ Dolní Libchava

7. 8. 2017 |

Smlouva o poskytnutí dotace

7. 8. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje vedení projektu zaměřené na soulad s poskytováním sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí účelové dotace DF - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

4. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 04 - Dotační fond Libereckého kraje - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními - ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektů

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent

3. 8. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

3. 8. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - specialista

3. 8. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - specialista na přípravu projektů

Usnesení o pověření stavebního úřadu k vedení řízení o změně ÚR na "Křižovatku Mileta"

3. 8. 2017 | verze 2 = oprava verze 1 ze dne 2.3.2017

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - § 56 - brouci, netopýři - zámecká alej ve Stvolínkách

3. 8. 2017 |

Usnesení o pověření stavebního úřadu k vedení řízení o změně ÚR na "Křižovatku Mileta"

2. 8. 2017 |

přechodná úprava - Mníšek chodník

2. 8. 2017 | přechodná úprava - Mníšek chodník

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - § 56 - bledule - silnice III/2892

2. 8. 2017 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka - § 56 - bledule - rekonstrukce silnice III/2892 Semily - Bítouchov

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

2. 8. 2017 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru CKNO Košťálov – Zařízení mechanické úpravy odpadů Košťálov

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - Ochranná pásma heliportu Liberec JIH, ACL TECHNOLOGY, s.r.o.

1. 8. 2017 | Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - Ochranná pásma heliportu Liberec JIH, ACL TECHNOLOGY, s.r.o.

Osvědčení o nové VS/8/2017 TJ JISKRA, Vratislavice nad Nisou, spolek "JISKRA PRO LUKÁŠE"

1. 8. 2017 |

VPS_Desna-Korenov_OP_nova

31. 7. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy

31. 7. 2017 | Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I/10

Oznámení záměru na úřední desku - Přístupová komunikace a inženýrské sítě - lokalita US6 - Rokytnice

31. 7. 2017 |

Nařízení SVS mor včelího plodu č.j. SVS/2017/089956-L

31. 7. 2017 |

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

28. 7. 2017 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Galvanoplast Fischer W7" společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, s.r.o. v Průmyslové zóně - Jih, Liberec

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/64/2017 - k.ú. Harrachov

27. 7. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1175/104 a p.p.č. 1175/185 o celkové výměře 538 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrální území Harrachov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, za kupní cenu ce výši 199.060 Kč.

Zahájení řízení, usnesení

27. 7. 2017 | informace o zahájení řízení o povolení výjimky k držení ZCHD živočicha dle § 56 ZOPK

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 - Rousínov

27. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 - Rousínov

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

27. 7. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Benteler s.r.o. - Stáž nad Nisou

Výběrové řízení na místo analytik/analytička projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

26. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sběr, zpracovávání a vyhodnocování statistických dat v oblasti podnikání, výzkumu, vývoje a inovací

VPS_Desna-Plavy_policie_ZRUSENA

26. 7. 2017 |

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek

26. 7. 2017 | Nabídka nepotřebného majetku - kopírovací stroj OMEGA.

Záměr darování nemovitého majetku M/63/2017 - k.ú. Brniště

26. 7. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 375 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Brniště, obci Brniště, IČO 00260401.

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/13 Jítrava - Suchá

25. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

25. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - přeprava pacientů neodkladné péče

25. 7. 2017 |

Oznámení o zah. spr. řízení - udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1192 Sb - oprava nádrže, ul. Tichá

24. 7. 2017 | Zahájení řízení o udělení výjimky dle § 56 z.č. 114/1192 Sb pro střevli potoční. Záměrem žadatele je obnova retenční kapacity retenční nádrže a její oprava.

Informace o nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení

24. 7. 2017 | Informace o nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. pro zařízení "Skládka Chotyně S-OO II, kompostárna"

Oznámení na úřed ní desku

24. 7. 2017 |

Nařízení SVS o ukončení nařízení SVS/2016/077235-L - mor včelího plodu

24. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - ortopedie pro území Liberec a Frýdlant

21. 7. 2017 |

Změna Nařízení SVS/2017/087838-G -Africký mor prasat

21. 7. 2017 |

změna nařízení SVS/2017/087842-G - Africký mor prasat

21. 7. 2017 |

VPS_Jablonec-nNisou-Marsovice_OP

19. 7. 2017 |

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...