Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

01-Vyhlášení programu č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů ČMS LK

28. 1. 2016 | 01-Vyhlášení programu č. 1. 2- Podpora Sdružení hasičů ČMS LK

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

28. 1. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - VŠ sportovní klub Slavia TU Liberec

Dotační program sportovní struktury a servisní centra sportu

27. 1. 2016 | Liberecký kraj vyhlašuje podmínky Dotačního programu Sportovní struktury a servisní centra sportu

Dotační program vybrané sportovní akce

27. 1. 2016 | Liberecký kraj vyhlašuje podmínky Dotačního programu vybrané sportovní akce

Vyhlášení DF 2016 program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

27. 1. 2016 | Zveřejňujeme vyhlášení k předkládání žádostí v programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování. Žádosti lze předkládat od 1. 3. 2016 do 24.3. 2016 do 14 hod.

Vyhlášení programu č. 9.1 Podpora ozdr. a rek. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

27. 1. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 24/16/ZK vyhlášení programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany. Více informací: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/dotace/rok-2016/program-c-91

Vyhlášení programu 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

27. 1. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 26.1.2016 schválilo Vyhlášení a podmínky programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů. Více na: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/dotace/rok-2016

Vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy

27. 1. 2016 | Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci, program 6.3 Podpora projektové přípravy. ZK dne 26.1.2016 schválilo usnesením č. 49/16/ZK podmínky a vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního fondu Libereckého kraje.

DFLK - vyhlášení programu 4.4 - oblast podpory Školství a mládež

27. 1. 2016 | DFLK - vyhlášení programu 4.4 - oblast podpory Školství a mládež

Vyhlášení programu č.2.1 - Program obnovy venkova

27. 1. 2016 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 26.1.2016 podmínky dotačního Programu 2.1 – Program obnovy venkova, oblast podpory Regionální rozvoj . Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1.3.2016 do 31.3.2016. Více na: www.kraj-lbc/dotacni_fond

Oznámení_Zjišťovací řízení - Úprava ul. Čs. armády, Jablonec nad Nisou

27. 1. 2016 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Úprava ul. Čs. armády, Jablonec nad Nisou", podle zákona o posuzování vlivů na ŽP

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - 4.1 Program volnočasových aktivit

27. 1. 2016 | Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 4.1

Vyhlášení programu 4.23 SPORTOVNÍ AKCE

27. 1. 2016 | Vyhlášení programu 4.23 SPORTOVNÍ AKCE

Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016

27. 1. 2016 | Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016 schválený usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 31/2016/ZK ze dne 26.1.2016

01-Vyhlášení programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

27. 1. 2016 | 01-Vyhlášení programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

01-Vyhlášení programu č. 1. - Podpora Sdružení hasičů ČMS LK

27. 1. 2016 | 01-Vyhlášení programu č. 1. - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jadernýmpalivem - závěr zjišťovacího řízení

25. 1. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem" v rámci procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Nabídka nepotřebného majetku

22. 1. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku - PEUGEOT EXPERT COMBI ACCESS L2h1 2.0 HDi 128k

Dodatek č. 1 Smlouvy o VS v přepravě cestujících - přímé zadání - COMPAG

22. 1. 2016 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o VS v přepravě cestujících - přímé zadání - COMPAG - platnost JŘ 2015-2016

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně IT- odborný garant Technologické centrum odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: správa IT Libereckého kraje, HW i SW

Výběrové řízení na místo analytik/analytička projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: analytické práce v rámci přípravy a realizace projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně IT - odborný garant Digitalizace a ukládání odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: správa IT Libereckého kraje, HW i SW

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: řízení a koordinace přípravy projektové žádosti projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje

084-Smlouva o poskytnutí dotace VHS Turnov Ohrazenice

21. 1. 2016 |

Záměr prodeje nemovitého majetku M/1/2016 - k.ú. Mšeno nad Nisou

20. 1. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 718, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Mšeno nad Nisou, č.p. 118, a p.p.č. 719, ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Mšeno nad Nisou, včetně příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.700.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/4/2016 - k.ú. Jindřichov nad Nisou

20. 1. 2016 | Záměr prodeje části p.p.č. 1776/1 o výměře 69 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nově označené jako p.p.č. 1776/4, nacházející se v k.ú. Jindřichov nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.900 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/3/2016 - k.ú. Hosty

20. 1. 2016 | Záměr prodeje rekreačního zařízení Nový Dvůr nacházejícího se v k.ú. Hosty, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 8.000.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/2/2016 - k.ú. Františkov u Liberce

20. 1. 2016 | Záměr prodeje nemovitostí (v minulosti využívány jako dílny pro učební obory) nacházejících se v k.ú. Františkov u Liberce, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 6.300.000 Kč

Záměr darování nemovitého majetku M/5/2016 - k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

20. 1. 2016 | Záměr darování části p.p.č. 2768/1 o výměře 18114 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nově označená jako p.p.č. 2768/4, nacházející se v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, městu Hrádek nad Nisou, IČ 00262854.

Závěr zjišťovacího řízení záměru Rozšíření výrobních prostor, Laird s.r.o., Liberec - Doubí - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

19. 1. 2016 | Záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nabídka nepotřebného majetku

19. 1. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

19. 1. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/13 u Jablonného v Podještědí.

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

18. 1. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení - Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Košťálov - Marius Pedersen a.s.

Výběrové řízení na místo krajský protidrogový koordinátor/protidrogová koordinátorka odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zpracovává koncepci protidrogové politiky na území kraje

Oznámení záměru na úřední desku

15. 1. 2016 | Oznámení záměru na úřední desku - "Suchá nádrž Šporka"

Zahájení přezkumného řízení - ÚP Oldřichov v Hájích, cesta na pozemcích manželů Urbanových

15. 1. 2016 | Zahájení přezkumného řízení - ÚP Oldřichov v Hájích, cesta na pozemcích manželů Urbanových

Výběrové řízení na volné pracovní místo - Referent technické evidence silnic a pozemků

15. 1. 2016 | Výběrové řízení na volné pracovní místo - Referent technické evidence silnic a pozemků

Informace o zahájeném mezistátním posuzování vlivů záměru - Polsko

15. 1. 2016 | Informace o zahájeném mezistátním posuzování vlivů záměru Výstavba a provoz první jaderné elektrárny v Polsku s kapacitou do 3 750 MWe na území obcí: Choczewo nebo Gniewino a Krokowa v Pomořském vojvodství

Závěr zjišťovacího řízení - Docter Optics

15. 1. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - Docter Optics

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckéhé kraje v roce 2016

14. 1. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná ve dne 26. ledna od 14 hodin.

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

14. 1. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná ve dne 26. ledna od 14 hodin.

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

14. 1. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná ve dne 26. ledna od 14 hodin.

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Železný Brod

13. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Železný Brod

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberec

13. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberec

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

13. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za zpracování případných koncepcí a studií pro oblast kultury

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

13. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územně plánovacích podkladů kraje nezbytných zejména pro Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR)

Osvědčení o konání novéVS/2/2016 Město Rokytnice nad Jizerou - "Pořízení nové cisternové automob. st

13. 1. 2016 | Osvědčení o konání novéVS/2/2016 Město Rokytnice nad Jizerou - "Pořízení nové cisternové automob. st

Stanovisko SEA k Národnímu plánu povodí Odry

13. 1. 2016 | Stanovisko SEA k Národnímu plánu povodí Odry

Předání stanoviska k návrhu koncepce "Národní plán povodí Labe"

13. 1. 2016 | Předání stanoviska k návrhu koncepce "Národní plán povodí Labe"

Zahájení řízení, usnesení

12. 1. 2016 | Informace o zahájení řízení, usnesení k žádosti o udělení výjimky k držení a chovu 1 ks zvláště chráněného druhu krahujec lesní v zajetí

zahájení řízení, usnesení

12. 1. 2016 | Informace o zahájení řízení, o žádosti k udělení výjimky k držení a chovu dovezených jedinců zvláště chráněného druhu jestřáb lesní

Zahájení řízení k výjimce, usnesení

12. 1. 2016 | Zahájení řízení k a usnesení k žádosti na udělení výjimky transferů a záchr.přenosů ZCHD mravenců r. Formica

Zahájení řízení, usnesení

12. 1. 2016 | Informace o zahájení řízení o žádosti k udělení výjimky k držení a chovu jedince ZCHD krahujec obecný

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení - opravné rozhodnutí

12. 1. 2016 | Opravné rozhodnutí k závěru zjišťovacího řízení záměru „Výstavba objektů pro výrobu strukturálních dílů DGS Druckguss Systeme s.r.o.“ společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., Liberec 10

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - kalhoty

12. 1. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - kalhoty

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

11. 1. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení Recyklační linka na sklo, plasty a kovy - SPL SERVIS s.r.o., Stráž pod Ralskem

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

11. 1. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti DOV s.r.o. v Jablonci nad Nisou

Osvědčení o VS/1/2016 Město Turnov - požár AGBA v.o.s.

11. 1. 2016 | Osvědčení o VS/1/2016 Město Turnov - požár AGBA v.o.s.

Oznámení zahájení řízení- MVE Spálov, Andrejsek

8. 1. 2016 | Oznámení zahájení řízení- MVE Spálov, Andrejsek, §56- Kamenice

Usnesení o zahájení řízení

8. 1. 2016 | Oznámení o zahájení řízenío prodloužení uělené výjimky k chovu

Usnesení o zahájení řízení

8. 1. 2016 | Oznámení o zahájení řízení o prodloužení již udělené výjimky k chovu

Zahájení řízení, usnesení

8. 1. 2016 | Oznámení o zahájení řízení o prodloužení již udělené výjimky k chovu

Usnesení o zahájení řízení

8. 1. 2016 | Oznámení o zahájení řízení o prodloužení již udělené výjimky k chovu

Nařízení Státní veterinární správy - tularémie zajíců

7. 1. 2016 | Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení a šíření tularémie zajíců v Libereckém kraji

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka kotlíkových dotací oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: administruje projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Nabytí právní moci integrovaného povolení

6. 1. 2016 | Nabytí právní moci integrovaného povolení společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s.

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

6. 1. 2016 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení záměru Rozšíření výroby zvukově-izolačních dílů do automobilů společnosti International Automotive Components Group s.r.o. v Zákupech\n

Vyvěšení VŘ - kardiologie pro území Železný Brod

6. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - kardiologie pro území Železný Brod

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Jablonec nad Nisou

6. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Jablonec nad Nisou

VPS_Velke-Hamry_Plavy_prestupky

6. 1. 2016 |

VPS_Velke-Hamry_Zlata-Olesnice_prestupky

6. 1. 2016 |

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 1. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem z jeho rozpočtu a fondů, z prostředků EU

Stavební povolení na stavbu úpravy křižovatky silnice I/14 ve Valteřicích.

4. 1. 2016 | Stavební povolení na stavbu úpravy křižovatky silnice I/14 ve Valteřicích.

Oznámení o zahájení řízení- Jilemnice koupaliště- výjimka § 56

4. 1. 2016 | Oznámení o zahájení řízení- Jilemnice koupaliště- výjimka § 56

Oznámení o zahájení řízení- Jilemnice koupaliště- výjimka § 56

4. 1. 2016 | Oznámení o zahájení řízení- Jilemnice koupaliště- výjimka § 56

Závěr zjišťovacího řízení

4. 1. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru " Rozšíření výroby tlakového hliníku, Alupress s.r.o., Noviny pod Ralskem"

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně organizačního oddělení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

30. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje zasedání zastupitelstva po organizačně technické stránce

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

30. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, podle zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.

VPS_Hradek-nN_Chotyne_policie_dodatek-c2

28. 12. 2015 |

Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

23. 12. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 22. 12. 2015 podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2014 – 2022. Více na: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

Podmínky Dotačního programu mimořádné sportovní akce

23. 12. 2015 | Liberecký kraj vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotací z Dotačního programu mimořádné sportovní akce.

Smlouva č. OLP/3618/2015 - Lesnický fond 2015, Obec Tuhaň

23. 12. 2015 | smlouva č. OLP//2015

Vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v LK v rámci Dotačního fondu LK

23. 12. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 561/15/ZK vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v LK v rámci Dotačního fondu LK. Více informací: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/72-zachrana-a-obnova-pamatek-v-l

Vyhlášení programu k předkládání žádosotí o dotaci z Dotačního fondu - program 7.1 Kulturní aktivity

23. 12. 2015 | Vyhlášení programu k předkládání žádosotí o dotaci z Dotačního fondu - program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu - program 7.1 Kulturní aktivity

23. 12. 2015 | Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu - program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum v rámci Dotačního fondu LK

23. 12. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo svým usnesením č. 561/15/ZK vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum v rámci Dotačního fondu LK. Více informací: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/73-stavebne-historicky-pruzkum

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Tanvald

22. 12. 2015 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Tanvald

Návrh opatření obecné povahy

22. 12. 2015 | Návrh opatření obecné povahy

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

22. 12. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení záměru Výstavba objektů pro výrobu strukturálních dílů DGS Druckguss Systeme s.r.o. - Liberec, Karlinky

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povlení

21. 12. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povlení společnosti Praktik systeme s.r.o. ve Stráži pod Ralskem

Smlouva č. OLP/3618/2015 - Lesnický fond 2015, Obec Tuhaň

21. 12. 2015 | smlouva č. OLP//2015

Silnice I_35 Turnov - Úlibice - zahájení zjišťovacího řízení

21. 12. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Silnice I_35 Turnov - Úlibice", podle zákona o posuzování vlivů na ŽP

Oznámení na úřední desku

21. 12. 2015 | Oznámení na úřední desku - Nabztí právní moci rozhodnutí o vydání yměnz integrovaného povolení yaříyení "Výtopna Brandl", Jablonec nad Nisou

Výběrové řízení na místo administrátor/administrátorka přeshraničních programů oddělení dotací odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: administruje programy přeshraniční spolupráce pro Liberecký kraj

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

18. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. po dobu platnosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OAD Kolín, s.r.o

18. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OAD Kolín, s.r.o. po dobu platmosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o.

18. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o. po dobu platnosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - KAD spol. s r.o.

18. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - KAD spol. s r.o. po dobu platnosti JŘ 2015/2016

oznámení na web

18. 12. 2015 | oznámení na web

Oznámení na úřední desku - zahájení zjišťovacího řízení - Laird s.r.o. Liberec

17. 12. 2015 | Oznámení na úřední desku - zahájení zjišťovacího řízení - Laird s.r.o. Liberec

Zpracovávám...