Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Oznámění o zah. správního řízení o udělení výjimky dle § 56 - netopýři - zateplení byt. domu

19. 6. 2014 | Oznámění o zah. správního řízení o udělení výjimky dle § 56 - netopýři - zateplení byt. domu, Bezručova ulice, Frýdlant. Žadatel Okresní stavební bytové družstvo, Kamnická 471, Liberec 25.

Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - Sosnová - opravy a demontáže zemědělské techniky a vozidel

19. 6. 2014 | Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - Stavby pro opravy a demontáže zemědělské techniky a vozidel na p.č. 313/6 a 313/8 v k.ú. Sosnová u České Lípy_Knop_MEGA a.s.

Nabídka nepotřebného najetku ZŠ Turnov

19. 6. 2014 | Nabídka nepotřebného najetku ZŠ Turnov

Usnesení o zahájení řízení

18. 6. 2014 | Usnesení o zahájení řízení - §54 ZOPK k vydání osvědčení veverka obecná

Záměr darování nemovitého majetku M/28/2014 - k.ú. Zásada

18. 6. 2014 | Záměr darování částo p.p.č. 1625/1 díl "b" o výměře 12 m2, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Zásada, Mestysi Zásada, IČ 0026217.

oznámění o zah. správního řízení o udělení výjimky dle §56 - vydra říční a tchoř stepní

16. 6. 2014 | Jedná se o sběr kadaverů jedinců vydry říční a tchoře stepníhoza úřelem mapování populací. Žadatel ALKA Wildlife o.p.s.

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

16. 6. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Gesta a.s. Rynoltice pro zařízení Skládka S-OO Chotyně II, kompostárna.

Stanovisko k vyhodnocení vlviů územního plánu na životní plánu k 66. změně ÚPM LIberec

16. 6. 2014 | Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k 66. změně ÚPM LIberec

Záměr darování nemovitého majetku M/27/2014 - k.ú. Doksy u Máchova jezera (areál zámku)

16. 6. 2014 | Záměr darování nemovitostí v areálu zámku v katastrálním území Doksy u Máchova jezera, Městu Doksy, IČ 00260444.

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

13. 6. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 129/2000 Sb., o krajích, svolává 6. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 24. června 2014 od 14 hodin.

Výzva k podání připomínek k návrhu změny záplavového území toku Jizery v ř. km 70,59 – 79,50 v obci Svijany, Příšovice, Všeň, Přepeře, Modřišice a Turnov

13. 6. 2014 | Výzva k podání připomínek k návrhu změny záplavového území toku Jizery v ř. km 70,59 – 79,50 v obci Svijany, Příšovice, Všeň, Přepeře, Modřišice a Turnov

Záměr darování nemovitého majetku M/23/2014 - k.ú. Skalice u České Lípy

12. 6. 2014 | Záměr darování p.p.č. 2166/17 o výměře 204 m2, p.p.č. 2166/18 o výměře 59 m2 a p.p.č. 2166/19 o výměře 64 m2, vše ostatní plocha, jiná plocha, vymezených GP, nacházejících se v k.ú. Skalice u České Lípy, Obci Skalice u České Lípy, IČ 00673455.

Záměr darování nemovitého majetku M/22/2014 - k.ú. Skuhrov u Železného Brodu

12. 6. 2014 | Záměr darování p.p.č. 2180/11 o výměře 36 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, vymezené geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Skuhrov u Železného Brodu, Obci Skuhrov, IČ 00262561.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/26/2014 - k.ú. Mníšek u Liberce

12. 6. 2014 | Záměr prodeje p.p.č. 340/6 o výměře 1607 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, nacházející se v kataetrálním území Mníšek u Liberce, Obci Mníšek, IČ 00263001, za kupní cenu ve výši 116.990 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/25/2014 - k.ú. Smržovka

12. 6. 2014 | Záměr prodeje p.p.č. 2749/3 o výměře 237 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Smržovka, předem určenému zájemci, za kupní cenu ve výši 24.648 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/24/2014 - k.ú. Turnov

12. 6. 2014 | Záměr darování pozemků pod chodníky a zelenými plochami, vymezených geometrickými plány, nacházejících se v katastrálním území Turnov a Bělá u Turnova, Městu Turnov, IČ 00276227.

Závěr zjišťovacího řízení

12. 6. 2014 | „Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na pozemku 528/1, k. ú. Rochlice u Liberce“ - záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Usnesení o zahájení řízení

11. 6. 2014 | Usnesení o zahájení řízení - prodloužení výjimky k držení jedince zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona o ochraně přírody

Usnesení o zahájení řízení

11. 6. 2014 | Usnesení o zahájení řízení §56 - prodloužení výjimky k držení jedince zvláště chráněného druhu

Zveřejnění-úřední-deska-KÚ - návrh koncepce "OP přeshraniční spolupráce Sasko - ČR"

10. 6. 2014 | Zveřejnění-úřední-deska-KÚ - návrh koncepce "OP přeshraniční spolupráce Sasko - ČR v období 2014 - 2020"

Záměr převodu podílu Libereckého kraje ve společnosti Krajský sociální podnik, s.r.o.

9. 6. 2014 | Záměr převodu podílu Libereckého kraje ve společnosti Krajský sociální podnik, s.r.o.

Pozvánka na veřejné projednání dokumentu "Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020"

9. 6. 2014 | Pozvánka na veřejné projednání dokumentu "Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení EIA - Chrastava, ČOV – intenzifikace, skladování síranu železitého

9. 6. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení EIA - Chrastava, ČOV – intenzifikace, skladování síranu železitého_SČVK

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/039561-L

9. 6. 2014 | Ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - tularémie zajíců v Libereckém kraji

Oznámení zveřejnění koncepce "Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020"

9. 6. 2014 | Oznámení zveřejnění koncepce "Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení VŘ

6. 6. 2014 | Vyhlášení VŘ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - REFERENT INTERNÍHO AUDITU

6. 6. 2014 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - REFERENT INTERNÍHO AUDITU Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o.

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK

6. 6. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK

Vyrozumění o vydání usnesení o zastavení odvolacího řízení VV

6. 6. 2014 | Vyrozumění o vydání usnesení o zastavení odvolacího řízení VV

Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje 2013

6. 6. 2014 | Dne 5.6.2014 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2013 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 6. zasedání, které se uskuteční dne 24. 6. 2014.

oznámění o zahájení řízení o výjimce dle § 56 - odlov střevle potoční z řeky Smědá a Jizery

5. 6. 2014 | odlovy 200-300 ks střevle potoční z řeky Smědá a Jizery za účelem reintrodukce ryb do vodních toků na území CHKO Jizerské hory v letech 2014-2016.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/21/2014 - k.ú. Frýdlant

5. 6. 2014 | Záměr prodeje p.p.č. 9 o výměře 886 m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 46, nacházejících se v k.ú. Frýdlant, včetně příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 4.520.000 Kč.

Nabídka nepotřebného majetku SUPŠ Turnov

5. 6. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku SUPŠ Turnov

Nabídka nepotřebného majetku SŠ Liberec

5. 6. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku SŠ Liberec

Závěr zjišťovacího řízení EIA - Rozšíření nakládání s odpady_Příšovice_Kovodemont

5. 6. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení EIA - Rozšíření nakládání s odpady - provozovna Příšovice_Kovodemont Czech, a.s._Bělohlávek

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Jablonec nad Nisou

4. 6. 2014 | Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Jablonec nad Nisou

Zveřejnění oznámení na úřední descce krajského úřadu

4. 6. 2014 | Zveřejnění oznámení na úřední descce krajského úřadu - koncepce "Program přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika v období 2014- 2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.,

4. 6. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, oprava povodňových škod na Ještědském potoce v k.ú. Žibřidice

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení zemědělství a ochrany přírody odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 6. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává státní správu ve věcech svěřených úřadu zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Osvědčení o konání VS/9/2014 Novoborské mažoretky o.s.

3. 6. 2014 | Osvědčení o konání VS/9/2014 Novoborské mažoretky o.s.

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Plánu ochrany MPZ Jablonec nad Nisou včetně příloh

2. 6. 2014 | Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Plánu ochrany MPZ Jablonec nad Nisou včetně příloh

Oznámení_Oprava č.j. 33272/2014 z 22.5.2014- Rozšíření průmyslové zóny § 56

2. 6. 2014 | Žádost o udělení výjimky na opravu propustku k.ú.Studenec- § 56, výskyt vranky obecné a mihule říční

Rozhodnutí

2. 6. 2014 | Rozhodnutí

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

2. 6. 2014 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Výrobní areál KV FINAL, Kuřívody" z hlediska posuzování vlivů na ŽP.

Osvědčení VS/8/2014 Sdružení přátel Rheinbachu

30. 5. 2014 | Osvědčení VS/8/2014 Sdružení přátel Rheinbachu

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

30. 5. 2014 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení ke koncepci Plán odpadového hospodářství ČR

Oznámení zahájení řízení + usnesení dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., ochraně přírody

29. 5. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, stavba obslužné komunikace a parcelace pro RD u ulice U Slunečních lázní, Liberec.

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.

29. 5. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, oprava povodňových škod na Jeřici

Výběrové řízení na místo metodik/metodička primární prevence a speciálního vzdělávání oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

28. 5. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblastech primární prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávácimí potřebami

Předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d ke koncepci "Revize Operačního programu Doprava 2007

27. 5. 2014 | Předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d ke koncepci "Revize Operačního programu Doprava 2007

Informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

27. 5. 2014 | Informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a též povinně zveřejňované informace o Libereckém kraji naleznete na webových stránkách LK pod odkazem http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page731.

Informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

27. 5. 2014 | Informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., TEST2 S DATUMEM

Informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

27. 5. 2014 | Informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb. TEST1 BEZ DATUMU

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra, domácí péče pro území Liberecký kraj

26. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra, domácí péče pro území Liberecký kraj

Výběrové řízení na místo asistentky

26. 5. 2014 | Nabídka volného pracovního místa_Asistentka vedení společnosti Silnice LK a.s., Jablonec nad Nisou

Výběrové řízení na místo asistentky

26. 5. 2014 | Nabídka volného pracovního místa_Asistentka vedení společnosti Silnice LK a.s., Jablonec nad Nisou

Rozhodnutí o výjimce dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

26. 5. 2014 | Rozhodnutí o výjimce dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, záchranné transfery ropuchy obecné v Libereckém kraji

Zveřejnění na úřední desce KÚ_návrh koncepce "OP Výzkum, věda a vzdělávání 2014 - 2020"

26. 5. 2014 | Zveřejnění na úřední desce KÚ_OP Výzkum, věda a vzdělávání 2014 - 2020

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

23. 5. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích , svolává 5. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 3. 6. 2014 od 14:00 hodin.

Oznámení o zveřejnění koncepce "Operační program Životní prostředí 2014 - 2020"

23. 5. 2014 | Oznámení o zveřejnění koncepce "Operační program Životní prostředí 2014 - 2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 124/2014-328-rozh. ze dne 22. 5. 2014

23. 5. 2014 | Rozhodnutí o odvolání Miroslava Rubeše ze dne 14. 2. 2014 proti usnesení MěÚ Rokytnice n. J. č. j. SÚ/89/2012/Ne – 328 ze dne 30.1.2014 o přerušení územního řízení (stav. záměr: Rodinná agrofarma v k. ú. Jablonec nad Jiz.)

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

22. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

Záměr pronájmu nemovitého majetku M/20/2014 - k.ú. Liberec

22. 5. 2014 | Záměr pronájmu části nebytového prostoru ve 20. patře - technické podlaží budovy KÚ LK č.p. 642/2a na p.p.č. 4001/11, nacházející se v k.ú. Liberec, společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, za nájemné ve výši 10.000 Kč bez DPH měsíčně.

Vyvěšení VŘ - oftalmologie pro oblast Liberec

21. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - oftalmologie pro oblast Liberec

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize Operačního programu Doprava 2007-2013, Změna č. 3"

21. 5. 2014 | Předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d ke koncepci "Revize Operačního programu Doprava 2007-2013, Změna č. 3"

Stanovisko SEA k Návrhu Územního plánu Turnov

21. 5. 2014 | Stanovisko SEA k Návrhu Územního plánu Turnov

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Jablonec nad Jizerou, Poniklá

20. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Jablonec nad Jizerou, Poniklá

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP

20. 5. 2014 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desku

Zveřejnění návrhu koncepce na úřední desce

20. 5. 2014 | Zveřejnění návrhu koncepce na úřední desce - Politika druhotných surovin České republiky

Zveřejnění na úřední desce KÚ - návrh koncepce OP Podnikání a inovace_2014 - 2020

20. 5. 2014 | Zveřejnění na úřední desce KÚ - návrh koncepce Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020_včetně vyhodnocení vlivu na ŽP a veřejné zdraví_MŽP

Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Česká Lípa

19. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Česká Lípa

Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie pro území Jablonec nad Nisou

19. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie pro území Jablonec nad Nisou

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Příšovice

19. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Příšovice

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Turnov

19. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Turnov

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Smržovka, Tanvald

19. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Smržovka, Tanvald

Vyvěšení VŘ - rehabilitační a fyzikální medicína pro území Smržovka, Tanvald

19. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - rehabilitační a fyzikální medicína pro území Smržovka, Tanvald

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 5. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje tvrobu a realizaci koncepí v oblasti vzdělávání a tvorbu soustavy krajských normativů

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍNEPOTŘEBNÉHO MOVITÉHO MAJETKU

19. 5. 2014 | Na základě směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2005 upravující nakládání s movitým majetkem LK předkládáme nabídku nepotřebného funkčního movitého majetku Libereckého kraje.

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

19. 5. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zateplení panelového domu Za Humny 389-391, Liberec.

Záměr pronájmu nemovitého majetku M/19/2014 - k.ú. Liberec

19. 5. 2014 | Záměr pronájmu dílčí části komunikačního vedení metropolitní sítě v k.ú. Liberec, společnosti Liberecká IS, IČ 25450131, na dobu neurčitou, za měsíční nájemné ve výši 24.962 Kč bez DPH.

oznámení o zahájení řízení - výjimka MS Svijany . koroptev

16. 5. 2014 | oznámení o zahájení řízení - výjimka MS Svijany . koroptev

Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí Ralsko

16. 5. 2014 | Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí Ralsko

zveřejnění koncepce - Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020

16. 5. 2014 | zveřejnění koncepce - Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020

Zveřejnění na úřední desce KÚ - Program rozvoj venkova 2014 - 2020_návrh, vyhodnocení vlivů koncepce

16. 5. 2014 | Zveřejnění na úřední desce KÚ - Program Rozvoj venkova 2014 - 2020_návrh včetně vyhodnocení vlivů koncepce

Zveřejnění návrhu koncepce na úřední desce

15. 5. 2014 | Zveřejnění návrhu koncepce na úřední desce

Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - ČOV Chrastava

14. 5. 2014 | Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - ČOV Chrastava - intenzifikace, skladování síranu žel._SČVK

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro oblast Jablonec nad Nisou

13. 5. 2014 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro oblast Jablonec nad Nisou

Ukončení procesu posuzování vlivů záměru

13. 5. 2014 | Ukončení procesu posuzování záměru "Rozšíření parkoviště pro zaměstnance" spol. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o., Liberec

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení

13. 5. 2014 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na pozemku 528/1, k. ú. Rochlice u Liberce" spol. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Liberec

Zveřejnění na úřední desce KÚ - Operační program Doprava 2014 - 2020_návrh koncepce

13. 5. 2014 | Zveřejnění na úřední desce KÚ - Operační program Doprava 2014 - 2020_návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů_MDo_MŽP

Výběrové řízení příspěvkové organizace STŘEVLIK na lektora ekologicko - výchovných programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

12. 5. 2014 | Výběrové řízení příspěvkové organizace STŘEVLIK na lektora ekologicko - výchovných programů pro MŠ a 1. stupeň Z

oznámení o zahájení správního řízení - výjimka dle § 56 a zásah do VKP dle §4 odst. 2 zák č.114/1992

12. 5. 2014 | Pro záměr vyhrnutí štěrkových sedimentů z koryta řeky Smědá v k.ú. Předlánce na území EVL Smědá. Žadatelem je Povodí Labe s.p.

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

9. 5. 2014 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru Přemístění zařízení k úpravě, třídění a využívání odpadů, včetně nebezpečných - Srní u České Lípy

Osvědčení o VS/5/2014 Město Lučany nad Nisou - Rozhledna Bramberk

7. 5. 2014 | Osvědčení o VS/5/2014 Město Lučany nad Nisou - Rozhledna Bramberk

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

7. 5. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zateplení panelového domu čp. 1333-13336, ulice Ruprechtická, Liberec

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

7. 5. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, opevění koryta L. Nisy v Hrádeku nad Nisou.

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

7. 5. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obnovení průtočného profilu L. Nisy, Bílý Kostel n.N.

Zpracovávám...