Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Surovinová politika České republiky - závěr zjišťovacího řízení SEA

23. 11. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení SEA ke koncepci "Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů"

Návrh na stanovení OOP - snížení rychlosti - U Kamence - Turnov

23. 11. 2016 | Návrh na stanovení OOP - snížení rychlosti - U Kamence

Nabídka nepotřebného majetku

23. 11. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku (pračka 3ks, myčka černého nádobí, sušička prádla, mandl válcový) - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro financování sociálních služeb oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 11. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: stanovuje a kontroluje postupy, zásady a metodiku pro poskytování finančních podpor z rozpočtu kraje

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec - Z.P. Škoda

21. 11. 2016 |

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Libštát

21. 11. 2016 |

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

21. 11. 2016 |

Vyvěšení VŘ - rehabilitační a fyzikální medicína pro území Liberec

21. 11. 2016 |

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PP Kodešova skála

21. 11. 2016 | Plán péče je odborný dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany. Plánem péče se nemění vlastnické vztahy a vlastnická práva.

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Bílá skála

21. 11. 2016 | Plán péče je odborný dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany. Plánem péče se nemění vlastnické vztahy a vlastnická práva.

Změna IP

21. 11. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

21. 11. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti GPÚ, spol. s r.o. v Chrastavě

Oznámení zahájení řízení- Lomnice nad Popelkou- rybník Matouš § 56

21. 11. 2016 | Oznámení zahájení řízení- Lomnice nad Popelkou- rybník Matouš § 56

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení

21. 11. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení - farma v Heřmaničkách, zařízení "Farma pro odchov v bezstelivovém provozu".

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

18. 11. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 29. listopadu 2016 od 14:00 hodin.

Záměr darování nemovitého majetku M/49/2016 - k.ú. Svor

16. 11. 2016 | Záměr darování části p.p.č. 1785/2 o výměře 279 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené GP a nově označené jako p.p.č. 1785/6, nacházející se v katastrálním území Svor, obci Svor, IČO 00261009.

Stanovení místní úpravy provozu na sjezdové větvi MÚK Košická silnice I/35

16. 11. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na sjezdové větvi MÚK Košická I/35

16. 11. 2016 |

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/65 na Rádle.

16. 11. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/65 na Rádle.

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na silnici I/9 v Zahrádkách.

16. 11. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na silnici I/9 v Zahrádkách.

Stanovení místní úpravy - OOP - doplnění dopravního značení Turnov

16. 11. 2016 | Stanovení místní úpravy - OOP - doplnění dopravního značení Turnov

Stanovení místní úpravy provozu - omezení stání NA - Turnov

16. 11. 2016 | Stanovení místní úpravy provozu - omezení stání NA - Turnov

Nařízení Státní veterinární správy

15. 11. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

Rozhodnutí o změně IP v části věci

15. 11. 2016 | Změna IP v části věci potvrzená rozhodnutím MŽP, č.j.: 50214/ENV/16; 777/540/16 ze dne 10.10.2016; PM: 11.10.2016

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

11. 11. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 39 zákona 129/2000 Sb., o krajích, svolává ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 22. listopadu 2016 od 14:00 hodin.

Výběrové řízení na místo metodik/metodička speciálního vzdělávání oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 11. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblastech vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Zveřejnění záměru " Lanová dráha Horní Mísečky - Medvědín, včetně rozšíření sjezdových tratí"na úřední desce krajského úřadu

10. 11. 2016 |

DMCZ - východní přístavba, rozšíření mouldingu_Sdělení o ukončení procesu EIA

10. 11. 2016 | Ukončení procesu zjišťovacího řízení k záměru "DMCZ - východní přístavba, rozšíření mouldingu"

Osvědčení o konání nové VS/24/2016 Jedličkův ústav, p. o. "Jedličkův ústav Liberec"

10. 11. 2016 | Osvědčení o konání nové VS/24/2016 Jedličkův ústav, p. o. "Jedličkův ústav Liberec"

Vyhlášení konkurzu na ředitele/lku příspěvkové organizace

10. 11. 2016 | Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 11. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku

Usnesení, zahájení řízení

9. 11. 2016 | zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky pro držení a chov jedinců zvláště chráněného druhu veverka obecná z vlastního odchovu v zajetí

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Tělocvičná jednota Sokol Turnov

9. 11. 2016 |

Osvědčení o VS/23/2016 Unie bezpečnostních složek - Základní organizace Liberec

8. 11. 2016 | Osvědčení o VS/23/2016 Unie bezpečnostních složek - Základní organizace Liberec

084 - Smlouva č. OLP/ 4959 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

8. 11. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4959 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

084 - Smlouva č. OLP/ 5009 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

8. 11. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 5009 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/9 v České lípě

8. 11. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/9 v České lípě z důvodu DZ úplné uzavírky

rozhodnutí - výjimka - Ústav biologie obratovců AV ČR, vzorky tkání pro Genetickou banku

7. 11. 2016 |

zveřejnění na ÚD Rekultivace po těžbě štěrkopísku Rynoltice

4. 11. 2016 |

TREVOS Košťálov, Rozšíření kapacity výroby polypropylenové střiže - Závěr zjišťovacího řízení

4. 11. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení EIA k záměru "Rozšíření kapacity výroby polzpropylenové střiže"; Trevos, Košťálov

Nabídka nepotřebného movitého majetku

4. 11. 2016 | Nabídka nepotřebného movitého majetku. Nabídkové řízení nepotřebného movitého majetku - ostatním správcům - organizacím zřízeným Libereckým krajem.

Stanovení přechodné úpravy - Újezd u Jestřebí

4. 11. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - Újezd u Jestřebí

Záměr pronájmu nemovité věci předem určenému zájemci M/48/2016 - k.ú. Liberec

3. 11. 2016 | Záměr pronájmu 12 kanceláří o výměře 368,42 m2 a ostatních ploch o výměře 77,77 m2, ve 3. NP budovy č.p. 525, jež je součástí p.p.č. 4008/1, a dále 3 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.pč. 4009/1 v k.ú. Liberec, Centru pro regionální rozvoj ČR.

04704_darovaci_smlouva_Sympozium_UPS_2016_SCM_Liberec

2. 11. 2016 |

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

2. 11. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

2. 11. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

2. 11. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

2. 11. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

2. 11. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Průmyslová zóna Liberec Jih

Výběrové řízení na místo metodik/metodička živnostenské agendy, kontrolor oddělení krajský živnostenský úřad správní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 11. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti:: řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon státní správy živnostenského podnikání v přenesené působnosti u obecních živnostenských úřadů LK

Usnesení, zahájení řízení

1. 11. 2016 | zahájení řízení ve věci udělení výjimky pro chov a držení jedince ZCHD veverka obecná

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 11. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu

Osvědčení o VS/22/2016 Statutární město Jablonec nad Nisou "Primátorský svařák 2016"

31. 10. 2016 | Osvědčení o VS/22/2016 Statutární město Jablonec nad Nisou "Primátorský svařák 2016"

Vyvšená VŘ - dermatovenerologie pro území Frýdlant

27. 10. 2016 |

Vyvěšení VŘ - dětská endokrinologie a diabetologie pro území Liberec a Jablonec nad Nisou

27. 10. 2016 |

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 Mlýnice-Dětřichov

27. 10. 2016 | Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 Mlýnice-Dětřichov

Oznámení zahájení výjimky- Obec Nová Ves nad Popelkou- most

27. 10. 2016 | Oznámení zahájení výjimky- Obec Nová Ves nad Popelkou- most, § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - vydra říční

Stanovení přechodné úpravy - propustky - Česká Lípa

27. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - propustky - Česká Lípa

stanovení přechodné úpravy provozu - Kamenický Šenov

27. 10. 2016 | stanovení přechodné úpravy provozu

Předání ZZŘ koncepce Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020

26. 10. 2016 |

Předání ZZŘ koncepce Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020

26. 10. 2016 |

Předání ZZŘ koncepce Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020

26. 10. 2016 |

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí k záměru "Novostavba výrobní a skladové haly včetně areálových přípoje

26. 10. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/9 v České Lípě

26. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/9 v České Lípě na silničním mostu v ulici Moskevská

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 z Frýdlantu do Dětřichova

26. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 z Frýdlantu do Dětřichova z důvodu DZ objízdné trasy

Záměr prodeje nemovitého majetku M/47/2016 - k.ú. Mšeno nad Nisou

25. 10. 2016 | Záměr prodeje budovy sídla pedagogicko-psychologické poradny, nacházející se v katastrální území Mšeno nad Nisou, včetně příslšenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/46/2016 - k.ú. Františkov u Liberce

25. 10. 2016 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 6.100.000 Kč

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa, Semily

25. 10. 2016 |

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Česká Lípa, Semily, Liberec, Jablonec

25. 10. 2016 |

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

25. 10. 2016 |

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Výstavba RD na p.p.č. 1809/17 v k.ú. Dolní Rokytnice

25. 10. 2016 |

Oznámení záměru " Silnice I/9 - Dubnice - Dolní Libchava II/262" na úřední desku kraje

25. 10. 2016 |

055_2016_Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Dům seniorů Liberec Františkov

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Dům seniorů Liberec Františkov

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov Raspenava

24. 10. 2016 |

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov Raspenava

24. 10. 2016 |

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

24. 10. 2016 |

Oznámení zahájení řízení- veřej. vyhláška- Stanice pro handicapované živočichy Libštát

24. 10. 2016 | Oznámení zahájení řízení- veřej. vyhláška- Stanice pro handicapované živočichy Libštát-veřejná vyhláška po obce ORP Tanvald, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Semily, Jilemnice, Turnov

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2016 Koberovy OLP/4558/2016

21. 10. 2016 |

084 - smlouva č. OLP/4811/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/ 4811 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/ 4844 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/4844 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

Stanovení přechodné úpravy - Hnanice p.T.

21. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - Hnanice p.T.

084 - Smlouva č. OLP/ 4870 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4870 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

Osvědčení o nové VS/21/2016 Pomoc v nouzi Liberecko, z. s., "Sbírka pro Kačenku K."

20. 10. 2016 | Osvědčení o nové VS/21/2016 Pomoc v nouzi Liberecko, z. s., "Sbírka pro Kačenku K."

oznámení o zahájení řízení - výjimka Šimáňová, RD Nová Ves n.N., modrásci

20. 10. 2016 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek příprava veřejných zakázek malého rozsahu odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 10. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - domací péče - ošetřovatelská pro území Česká Lípa

20. 10. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 a I/35

18. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 a I/35 z důvodu úplné uzavírky provozu na I/13 ve Frýdlantu z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "I/15 Kravaře - obchvat".

18. 10. 2016 | Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "I/15 Kravaře - obchvat".

Zveřejnění vyjádření OZO - CENIA

18. 10. 2016 | Zveřejnění vyjádření OZO - CENIA k žádosti o IP spol. ŽSD, a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice, pro zařízení "Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha k biodegradaci kontaminovaných odpadů".

Nabídka nepotřebného majetku DD Dubá

18. 10. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku DD Dubá

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - celokrajská výjimka Akademie věd ČR - odběr a držení vzorků

17. 10. 2016 |

Stnovení přechodné úpravy - uzavírka - U kamence

17. 10. 2016 | Stnovení přechodné úpravy - uzavírka - U kamence

Vyvěšení VŘ - ortopedie pro území Liberecký kraj

14. 10. 2016 | Vyvěšení VŘ - ortopedie pro území Liberecký kraj

Vyvěšení VŘ - pneumologie a ftizeologie pro území Liberec

14. 10. 2016 |

Zaslání osvědčení VS/20/2016 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s."Jablonecký Movember"

14. 10. 2016 | Zaslání osvědčení VS/20/2016 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s."Jablonecký Movember"

Usnesení o přerušení řízení

14. 10. 2016 | Usnesení o přerušení řízení

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

14. 10. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - TRW Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou

Ukončení procesu zjišťovacího řízení VGP Park Hrádek nad Nisou

13. 10. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy

12. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13

12. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 z důvodu úplné uzavírky

Zpracovávám...