Počasí Dnes 8°C Zítra 10°C
Krajský úřad

Vše

Areál služeb Dobranov_Česká Lípa - závěr zjišťovacího řízení_Rozhodnutí

28. 4. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení (rozhodnutí zveřejňované veřejnou vyhláškou) k záměru "Areál služeb Dobranov", oznamovatele Prodeca.

Osvědčení o VS/3/2017 Dolmen Oáza s.r.o. "Konvektomat pro Oázu"

28. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1380 - Kotlíkové dotace v LK

28. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1383 - Kotlíkové dotace v LK

28. 4. 2017 |

02-Smlouva č. 1377 - Kotlíkové dotace v LK

28. 4. 2017 |

02- Smlouva č. 1390 - Kotlíkové dotace v LK

28. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1386 - Kotlíkové dotace v LK

28. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1385 - Kotlíkové dotace v LK

28. 4. 2017 |

Zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - ošetřovatelská lůžka

28. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (IPPC) odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává státní správu a samosprávu ve věcech svěřených krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje oddělení rozvojvých koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji (dále jen RSK)

02 - Smlouva č. 1378 - Kotlíkové dotace v LK

26. 4. 2017 |

044 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK č. OLP/650/2017

26. 4. 2017 | Smlouva mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální, Jablonné v podještědí, p. o. na projekt "Systémová podpora žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ".

044 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK č. OLP/647/2017

26. 4. 2017 | Smlouva mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální, Jablonné v podještědí, p. o. na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální".

02_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Svazku měst a obcí Krkonoše

26. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování přímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje financování škol a školských zařízení v působnosti Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

023 - Smlouva 1374 - Kotlíkové dotace v LK

24. 4. 2017 |

023 - Smlouva 1331 - Kotlíkové dotace v LK

24. 4. 2017 |

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/44/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. C004 o výměře 8 m2, v suterénu budovy č.p. 573 ("C"), jež je součástí p.p.č. 4001/1 v katastrálním území Liberec, PhDr. Mgr. Dušanu Kotlárovi, IČO 14806754 za nájemné ve výši 550 Kč/m2/rok.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/42/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 8 kanceláří o celkové ploše 261,33 m2, a ostatních ploch, v 1. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 3 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v k.ú. Liberec, Koridu LK s.r.o.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/43/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 1 kancelář o ploše 25,27 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a v katastráním území Liberec, Sdružení obcí Libereckého kraje, IČO 64669249, na dobu neurčitou.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/45/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 5 kanceláří o celkové ploše 171,36 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 5 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v katastráním území Liberec, Euroregionu Nisa, IČO 00832227.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

21. 4. 2017 | Ve věci udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr zateplení bytových domů v ulici Husova č.p. 1196, 1197, dále v ulici Fügnerova č.p. 1204, 1205 a v ulici Příčná č.p. 1183 ve Frýdlantu. Pro druhy: kavka obecnám rorýs obecný a netopýři.

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1211/2017 - 2.5 DF LK - PVO s.r.o.

21. 4. 2017 |

oznámení o zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 sb.

20. 4. 2017 | Zateplení bytového domu v ulici U Nemocnice č.p. 1242-1244 Frýdlant. Žadatel Město Frýdlant

06_smlouva Statutární město Liberec DDH 2017

20. 4. 2017 |

Záměr darování nemovitého majetku M/35/2017 - k.ú. Sloup v Čechách

20. 4. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1714 m2 pod chodníky, nacházejících se v katastrálním území a obci Sloup v Čechách, Obci Sloup v Čechách, IČO 00525677.

Záměr darování nemovitého majetku M/34/2017 - k.ú. Rýnovice

20. 4. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1239 m2 pod chodníky nacházejících se v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, statutátnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Záměr darování technického zhodnocení M/36/2017 - k.ú. Nový Bor

20. 4. 2017 | Záměr darování technického zhodnocení stavby chodníku v rámcu akce "Transformace domova Mařenice Nový Boru I - U Stadionu" na p.p.č. 1998 nacházející se v katastrálním území Nový Bor, městu Nový Bor, IČO 00260771.

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/37/2017 - k.ú. Příšovice

20. 4. 2017 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 914/1 o předpokládané výměře cca 115 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katatastráním území a obci Příšovice, Obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/38/2017 - k.ú. Přepeře u Turnova

20. 4. 2017 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 300/1 o předpokládané výměře cca 192 m2, části p.p.č. 300/16 o o předpokládané výměře 2823 m2 a části p.p.č. 300/28 o o předpokládané výměře 189 m2, nacházejících se v k.ú. Přepeře u Turnova, Obci Přepeře.

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na křižovatce I/35 a I/65

20. 4. 2017 | Návrh na stanovení místní úpravy provozu na křižovatce I/35 a I/65

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/40/2017 - k.ú. Studenec u Horek

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2071/26 o výměře 70 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v Studenec u Horek, obcu Studenec, za kupní cenu ve výši 35.000 Kč + odpovídající DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/39/2017 - k.ú. Nová Ves nad Nisou

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1634/2 o výměře 12 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním území a obci Nová Ves nad Nisou, korporaci Silnice LK a.s., IČO 28746503, za kupní cenu ve výši 2.400 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/41/2017 - k.ú. Arnultovice u Nového Boru

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 141/4 o výměře 3 m2 a p.p.č. 141/5 o výměře 22 m2, obě ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, obci Nový Bor, za kupní cenu ve výši 18.750 Kč.

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka, metodik/metodička příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sestavuje návrh rozpočtu příspěvkovým organizacím, včetně stanovení ukazatelů jednotlivých rozpočtů

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

Oznámení zahájení řízení- rorýs, netopýr- Jižní 466, Semily

18. 4. 2017 |

02-Smlouva 1365 - Kotlíkové dotace

13. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1381- Kotlíkové dotace v LK

13. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1382 - Kotlíkové dotace v LK

13. 4. 2017 |

02 - Smlouva č. 1319 - Kotlíkové dotace v LK

13. 4. 2017 |

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

13. 4. 2017 |

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

13. 4. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

13. 4. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Marius Pedersen a.s. pro zařízení Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Košťálov

01-Smlouva dotace - Zajištění činnosti SH ČMS krajského pracoviště v Liberci - 2017

12. 4. 2017 | Smlouva - dotace na Zajištění činnosti SH ČMS krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a Liberci v r. 2017

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení

12. 4. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení - Jablonecká energetická, a.s., zařízení "Výtopna Brandl"

044_Smlouva_OLP_646_2017_ZS_Turnov_STAP

12. 4. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace na projekt s názvem Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální

044_Smlouva _OLP/649/2017_Turnov_SP

12. 4. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/649/2017 mezi LK a Základní školou Turnov, Zborovská 519, p. o. na projekt s názvem Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl. programu Základní škola speciální

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - domácí péče pro území Turnov, Tanvald, Železný Brod

10. 4. 2017 |

04709_Smlouva_KO CUS Anketa nejúspěšnějí sportovec 2016

6. 4. 2017 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa

4. 4. 2017 |

023 - Smlouva 1344 - Kotlíkové dotace v LK

4. 4. 2017 |

023 - Smlouva 1376 - Kotlíkové dotace v LK

4. 4. 2017 |

023 - Smlouva 1310 - Kotlíkové dotace v LK

4. 4. 2017 |

023 - Smlouva 1372 - Kotlíková dotace v LK

4. 4. 2017 |

023 - Smlouva 1363 - Kotlíkové dotace v LK

4. 4. 2017 |

Smlouva o poskytnutní dotace z DF LK č.OLP/775/2017

3. 4. 2017 | Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/5271/2016 - 2.2 DF LK - LASVIT s.r.o.

3. 4. 2017 |

044_Smlouva _OLP_648_2017

31. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK mezi Libereckým krajem a Základní školou Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace - Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ speciální a ZŠ praktické

Záměr budoucího prodeje předem určenému zájemci M/33/2017 - k.ú. Doksy u Máchova jezera

31. 3. 2017 | Záměr budoucího prodeje části p.p.č. 3276/4 o předpokládané výměře cca 16 m2, ostatní plocha, silnice, v k.ú. Doksy u Máchova jezera, městu Doksy, IČO 00260444, za cenu dle znaleckého posudku.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/32/2017 - k.ú. Liberec

31. 3. 2017 | Záměr pronájmu 3 kanceláří o celkové podlahové ploše 82,35 m2, ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“) a 2 parkovacích míst v k.ú. Liberec, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

31. 3. 2017 | Záměr darování p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice (místní komunikace), včetně stavby silnice na uvedeném pozemku, nacházející se v katastrálním území Příšovice, obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/31/2017 - k.ú. Liberec

31. 3. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor 2 kanceláří o celkové podlahové ploše 54,26 m2, ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“) a 1 parkovacího místa v k.ú. Liberec, Ministerstvu pro místní rozvoj.

Smlouva o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích V LK

31. 3. 2017 | podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích V LK

Smlouva č. OLP/760/2017 - LF 2016

30. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Městské lesy Doksy, s.r.o.

Smlouva č. OLP/368/2017 - LF 2016

30. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Město Český Dub

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent KSSLK, p. o.

30. 3. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent KSSLK, p. o.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...