Krajský úřad

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ze dne 12. dubna 2000 upravuje důvod a způsob založení.                     

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

DÍL 1

Postavení krajů a jejich orgánů

 

§ 1

(1) Kraj  je územním společenstvím občanů,  které má právo na samosprávu.


(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 

(3) Kraj je samostatně  spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány  kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále  jen "hejtman") a krajský úřad. Orgánem  kraje je též zvláštní  orgán kraje (dále jen  "zvláštní orgán") zřízený podle zákona.

 

(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

 

§ 2

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti. 


(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem. 

 

(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zákon č.  320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve  veřejné správě a o změně některých 
    zákonů (zákon o finanční kontrole).

1a) Zákon č.  320/2001 Sb., o finanční  kontrole ve veřejné správě a o změně
     některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

 

§ 3

zrušen

 

§ 4

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí,  že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti krajů.

 

§ 5

(1) Kraj může mít znak a prapor.

 

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo prapor, na jeho návrh znak nebo prapor udělit.

 

(3) Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo prapor kraje.

 

 

Jedná se o zkrácenou verzi zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Zpracovávám...