Krajský úřad

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně.  Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednou případě není nutné použití zaručeného elektronického podpisu.

Způsob pro podání žádosti 


1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na sekretariátu jednotlivých odborů v úřední dny Po, St  8:00 - 17:00 hodin

V případě, že je žádost o informaci podle zákona podána ústně, zaměstnanec krajského úřadu, kterému je taková žádost adresována, informaci poskytne pouze v případě, že je zcela nepochybné, že ji lze poskytnout zejména s ohledem na zákonné důvody vylučující poskytnutí informace a další právní předpisy, zejména předpisy upravující ochranu osobních údajů. V případě pochybností, zda lze informaci poskytnout, tento zaměstnanec informaci neposkytne a poučí žadatele o tom, že je třeba podat žádost písemně. Stejně se postupuje v případě, že žadatel není odpovědí na ústně podanou žádost uspokojen.

Ústně lze žádat o poskytntí informace i telefonicky na telefonním čísle ( + 420 ) 485 226 111 (kontaktní centrum)

kontakt na poskytovatele – vedoucího odboru nebo jeho sekretariát – lze vyhledat v telefonním seznamu  (__)

    

2. písemně
Náležitosti písemné žádosti - Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.


Žádost je možno podat:
poštou:   Krajský úřad Libereckého kraje

              U Jezu 642/2a

              461 80  Liberec 2


předáním písemné žádosti přímo na podatelně v 1. patře Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 1

návštěvní hodiny:
Po 07:00 - 17:00

Ut 07:00 - 16:00

St 07:00 - 17:00

Ct 07:00 - 16:00

Pa 07:00 - 15:00

přes elektronickou podatelnu - ePodatelna (__)

Zpracovávám...