Krajský úřad

11. Opravné prostředky

Odvolání a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace je upraveno VII. a VIII. článkem Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2010 - Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

VII.

Odvolání

  1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
  2. Zpracovatel předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad. Podle § 20 odst. 6 zákona informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.
  3. Odvolací řízení probíhá podle § 16 zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

VIII.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  1. Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvody pro podání stížnosti jsou uvedeny v § 16a odst. 1 písm. a) až d) zákona.
  2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.
  3. Lhůta pro podání stížnosti je 30 dnů ode dne

a)      doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.c) nebo § 17 odst. 3 zákona

b)      uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

  1. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  2. Zpracovatel předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla Libereckému kraji nebo Krajskému úřadu Libereckého kraje, pokud v této lhůtě stížnosti sám (rozumí se zpracovatel) zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  3. Při vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace se postupuje podle § 16a zákona, v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  4. Místem vedení centrální evidence stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace je odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů.

Zpracovávám...