Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. > Informace 37/2017 - Finanční kontrola nakládání s dotacemi v regionální železniční dopravě

Informace 37/2017 - Finanční kontrola nakládání s dotacemi v regionální železniční dopravě

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na jím položené otázky ohledně finanční kontroly nakládání s dotacemi v regionální železniční dopravě:

1. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní přepravou?

2. Účelem následné finanční kontroly je prověřit, zda prostředky poskytnuté krajem byly vynaloženy pouze na zajištění dopravní obslužnosti definované závazkem veřejné služby a v souladu s legislativou, tj. že byly použity výlučně k úhradě ekonomicky oprávněných nákladů. Provádí kraj takovou kontrolu? Je součástí finančního vypořádání?

3. Následná kontrola by měla být ukončena aktem, který akceptují obě smluvní strany (kontrolním protokolem). Existuje takový akt v případě finančního vypořádání?

 

Odpověď na žádost:

1. Liberecký kraj postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Liberecký kraj průběžně provádí kontrolu výkazů o plnění, které dopravci předkládají dle smlouvy o závazku veřejné služby (ZVS). Liberecký kraj kontroluje, zda vyúčtování nákladů je v souladu se smluvními podmínkami konkrétních smluv jednotlivých drážních dopravců.

 

2. Jak vyplývá z předchozí odpovědi, Liberecký kraj takovou kontrolu provádí.

 

3. Liberecký kraj provádí od roku 2010 každoroční finanční vypořádání drážní dotace a úhradu prokazatelné ztráty ze ZVS v železniční dopravě dle Přílohy č. 3(A) k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a na základě výpočtu (dle skutečných ročních vyúčtování jednotlivých dopravců), kde se zjišťuje, jestli Liberecký kraj překročil svou minimální spoluúčast ve výši 72,48 % z celkové uhrazované prokazatelné ztráty danou usnesením vlády České republiky. V případě větší spoluúčasti Liberecký kraj nevrací žádné finanční prostředky Ministerstvu dopravy, v opačném případě vrací poměrnou část poskytnuté dotace. Současné Liberecký kraj provádí roční vyúčtování poskytnuté kompenzace podle podmínek konkrétní smlouvy. K dnešnímu dni má Liberecký kraj uzavřeny 4 takové smlouvy, z toho 3 jsou uzavřeny na základě otevřeného výběrového řízení.

Zpracovávám...