Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 31/2017 - Veřejná zakázka na zpracování inventarizace stromů v alejích LK

3. 7. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se veřejné zakázky "Zpracování inventarizace stromů ve významných alejích v Libereckém kraji - 3. etapa a příprava těchto projektů do výzvy OP Životní prostředí". Konkrétně požadoval: informaci o tom, jaké 2 významné služby zaměřené na inventarizaci větší skupiny dřevin obdobného charakteru...

Informace 30/2017 - Kopie rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly

30. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.) v  elektronické podobě.   Odpověď na žádost: Požadované kopie všech rozhodnutí...

Informace 29/2017 - sankce za správní delikt podle zákona o zdravotních službách

26. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informaci: 1. zda Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt dle ust. § 118, odst. 3 písm d) zákona č., 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZZS), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti dle ust....

Informace 28/2017 - Posudky vlivu stavby asfaltové cesty v Radimovicích na životní prostředí

22. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se plánované stavby asfaltové polní cesty v Radimovicích (VPC 5.1 a VPC 5.2), která vychází ze schváleného územního plánu obce a je součástí realizace společných zařízení, konkrétně odůvodnění, proč nebyly požadovány a vyhotoveny posudky vlivu stavby na životní prostředí. Odpověď na žádost: KÚ...

Informace 27/2017 - Správní řízení ohledně nepovolené stavby

21. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí informace o tom, zda bylo stavebním úřadem se stavebníkem, specifikovaným v žádosti, či jeho generálním dodavatelem zahájeno sankční správní řízení, které se týká jeho stavebních prací na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú. Liberec, které jsou opakovaně a dlouhodobě prováděny v rozporu...

Zpracovávám...