Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > 9. Žádosti o informace - obecné informace a vzor žádosti/odvolání

9. Žádosti o informace - obecné informace a vzor žádosti/odvolání

Úvodní ustanovení, Postup při přijímání žádosti, Předání žádosti ke zpracování, Postup při vyřizování žádosti a Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je upraveno články II., III., IV., V. a VI. Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2010 - Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

II.

Úvodní ustanovení

 1. Subjektem povinným poskytovat informace je Liberecký kraj a jeho orgán Krajský úřad Libereckého kraje (§ 2 odst. 1 zákona).
 2. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje jsou povinny poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jejich působnosti a které mají nebo by měly mít k dispozici.
 3. Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.
 4. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 5. Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje ji neposkytnou.
 6. Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje ji neposkytnou, v takovémto případě dojde k odmítnutí poskytnutí požadované informace. Při poskytování informace, která se týká veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
 7. Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje neposkytnou.
 8. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytnou Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (například § 11 až 16 občanského zákoníku, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje poskytnou základní osobní údaje o osobě, které poskytly veřejné prostředky, tato povinnost se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory, stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.
 9. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje mohou omezit poskytnutí informace, pokud:

  a) se vztahuje výlučně k jejich vnitřním pokynům a personálním předpisům nebo
  b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě jejich rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,
  c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v OrganizaciSeveroatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
   
 10. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje informaci neposkytnou, pokud

  a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období nebo
  c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
   
 11. Informace, které získaly Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje poskytnou pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 12. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje dále neposkytnou informace o

  a) probíhajícím trestním řízení,
  b) rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků,
  c) plnění úkolů zpravodajských služeb, přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  d) činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   
 13. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje neposkytnou informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, je-li v držení

  a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,
  b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje nebo
  e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
   
 14. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje neposkytnou informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
 15. Žadatelem o poskytnutí informace je každá fyzická a právnická osoba, která o informaci požádá.
 16. Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně, písemně, písemně prostřednictvím sítě datových schránek nebo služeb elektronických komunikací. Žádost činěná elektronicky se podává prostřednictvím elektronické podatelny.
 17. Informace se žadateli poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace zveřejněna v elektronické podobě, je zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. Je-li informace poskytovaná na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace. Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro ně nepřiměřenou zátěží, v tomto případě se vyhoví žádosti tím, že se poskytne informace ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje nepřiměřenou zátěží, poskytne se takový celek v souladu se zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne se informace v elektronické podobě.
 18. Místem vedení centrální evidence žádostí je odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů.

 

III.

Postup při přijímání žádosti

 1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena Libereckému kraji nebo Krajskému úřadu Libereckého kraje.
 2. O ústně podané žádosti se vyhotoví úřední záznam, který musí obsahovat:

  a) datum přijetí žádosti,
  b) identifikační údaje o žadateli (fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa pro doručování, právnické osoby: název právnické osoby, identifikační číslo, adresa jejího sídla, adresa pro doručování apod., adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa),
  c) předmět žádosti,
  d) jméno a pracovní zařazení pracovníka, který žádost přijal, jeho podpis.
   
 3. Všechny žádosti musí být bez zbytečného odkladu v den doručení předány odboru kancelář hejtmana – oddělení tiskovému a vnějších vztahů k centrální evidenci.
 4. Odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů posoudí žádosti:

  a) z hlediska úplnosti (§ 14 odst. 2 zákona) – ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Chybí-li některá z náležitostí, vyznačí odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů tuto skutečnost.
  Neobsahuje-li žádost minimální náležitosti podle § 14 odstavce 2 věty první zákona, tj. kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle § 14 odst. 3 zákona, tj. není-li podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. Tuto skutečnost odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů žádosti vyznačí.
  b) zda se předmět žádosti vztahuje k  působnosti Libereckého kraje nebo Krajského úřadu Libereckého kraje (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona),
  c) zda se jedná o žádost ve smyslu zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
  d) zda se jedná o žádost umožňující postup dle ust. § 6, odst. 1, § 7, § 9, § 10, § 11 zákona.

  

IV.

Předání žádosti ke zpracování

 1. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle § 14 odstavce 2 věty první zákona, tj. kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle    § 14 odst. 3 zákona, tj. není-li podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. Pokud nejsou dodrženy tyto minimální náležitosti podání, nepostupuje se podle zákona, ale podle jiného předpisu, do jehož působnosti takové podání spadá. V takovémto případě předá odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů bez zbytečného odkladu žádost k vyřízení příslušnému odboru krajského úřadu s poznámkou, že nebyly dodrženy minimální náležitosti podání podle zákona.
 2. Splňuje-li žádost všechny zákonem předepsané minimální náležitosti a není-li při jejím vyřizování odůvodněn postup dle ust. uvedených v článku III., bod 4., písm. c) této směrnice, předá odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů bez zbytečného odkladu žádost (formou vnitřního sdělení) k vyřízení příslušnému odboru krajského úřadu (dále jen zpracovatel).
 3. V případě, že se bude žádost týkat více než jednoho odboru krajského úřadu, předá odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů bez zbytečného odkladu žádost příslušným odborům k vyřízení té (těch částí) části žádosti, která spadá (které spadají) do jejich působnosti.
 4. V případě, že jde o žádost dle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, předá odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů bez zbytečného odkladu žádost k vyřízení přímo odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje.
 5. V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti Libereckého kraje nebo Krajského úřadu Libereckého kraje, sdělí odbor kancelář hejtmana – oddělení tiskové a vnějších vztahů ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti tuto odůvodněnou skutečnost žadateli a žádost odloží.

 

V.

Postup při vyřizování žádosti

 1. Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci (například žadatel uvedl v žádosti pouze minimální náležitosti), vyzve zpracovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, rozhodne zpracovatel o odložení žádosti.
 2. Zpracovatel písemnou žádost posoudí z hlediska srozumitelnosti (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona). Je-li žádost nesrozumitelná, nejasná nebo formulovaná příliš obecně, vyzve zpracovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti žadatele, aby svou žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesnil.
  Neupřesní-li žadatel žádost ve stanovené lhůtě, rozhodne zpracovatel o odmítnutí žádosti.
 3. V případě, že bude Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje za poskytnutí informace požadovat úhradu nákladů, zpracovatel písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Nesplní-li zpracovatel vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí Liberecký kraj a Krajský úřad Libereckého kraje nárok na úhradu nákladů.
 4. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zpracovatel co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, zpracovatel mu ji poskytne.
 5. Obsahuje-li žádost všechny zákonem stanovené náležitosti a není-li odůvodněn jiný postup, poskytne zpracovatel ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti nebo jejího doplnění žadateli požadované informace. Poskytnutí informací není správním rozhodnutím ve smyslu správního řádu. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.Vzor licenční smlouvy na poskytnutí nevýhradní licence a výhradní licence tvoří přílohy č. 3 a č. 4 této směrnice, vzor podlicenční smlouvy na poskytnutí nevýhradní podlicence a výhradní podlicence tvoří přílohy č. 5 a č. 6 této směrnice (dále jen licenční smlouvy). Licenční smlouvy jsou v písemné podobě zpřístupněny na odboru kancelář hejtmana – oddělení tiskovém a vnějších vztahů a také jsou zveřejněny na internetových stránkách Libereckého kraje. Hejtman na základě této směrnice zmocní vedoucí odborů k podpisu licenčních smluv uzavíraných na základě zákona. Na podepsané licenční smlouvy se vztahují příslušné předpisy ředitele krajského úřadu o evidenci a archivaci smluv.
 6. Lhůta pro poskytnutí informací může být na základě žádosti zpracovatele ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 7 písm. a),b),c) zákona prodloužena, a to nejvýše o 10 dní. O prodloužení lhůty rozhoduje hejtman nebo ředitel krajského úřadu, a to v závislosti na tom, kdo je povinným subjektem (§ 2 odst. 1 zákona).
 7. O prodloužení lhůty a jeho důvodech zpracovatel vždy prokazatelně informuje žadatele, a to před uplynutím lhůty.
 8. Zpracovatel do 14 dnů od přijetí žádosti předá konečné znění odpovědi s veškerými podklady k žádosti odboru kancelář hejtmana – oddělení tiskovému a vnějších vztahů, který zajistí její odeslání žadateli (zachování jednotného postupu).
 9. Pokud bude žádost zpracovávat více než jeden odbor, rozhodne ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, který odbor vyhotoví souhrnné stanovisko.
 10. Všechna omezení práva na informace provede zpracovatel tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. Zpracovatel ověří, zda důvod odepření trvá.;
 11. Při poskytování informace, které jsou předmětem duševního vlastnictví, se postupuje podle § 14a zákona.
 12. Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zpracovatel tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

  

VI.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Nevyhoví-li zpracovatel i jen zčásti žádosti, vydá o tom ve lhůtě do 15 dní ode dne přijetí podání nebo upřesnění žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípaděo odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba zpracovateli známa. Rozhodnutí se vydává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a v § 15 odst. 2 zákona. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 2. Zpracovatel kopii rozhodnutí o nevyhovění žádosti předá odboru kancelář hejtmana – oddělení tiskovému a vnějších vztahů.

Zpracovávám...