Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Kopírování na kopírovacích strojích, tisk na počítačových tiskárnách a skenování
 • ​Kopírování a tisk:
 • A4 jednostranná černobílá........................................................................................................................................................2,00 Kč
 • A4 jednostranná barevná .........................................................................................................................................................4,50 Kč
 • A4 oboustranná černobílá.........................................................................................................................................................3,00 Kč
 • A4 oboustranná barevná ..........................................................................................................................................................7,50 Kč
 • Skenování strany A4 ...............................................................................................................................................................1,60 Kč
 • V případě formátu A3 se výše uvedené ceny násobí dvěma a v případě většího formátu dále stejným způsobem odpovídajícím plošnému zvětšení formátu.
 1. Cena za nosiče dat
  Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče

   
 2. Za odeslání informace
  poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
   
 3. Další věcné náklady
  dle formy poskytované informace ve výši skutečných pořizovacích nákladů
   
 4. Osobní náklady
  za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (více než 5 hodin) za dokončenou hodinu práce zaměstnance Libereckého kraje, který se na vyhledávání informací podílel ...................................................................................................................................................202,00 Kč


Hrazení nákladů za poskytnutí informací je upraveno článkem V. Organizační směrnice OS-10/04/15 o postupu krajského úřadu při vyřizování žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. V souvislosti s poskytováním informace je krajský úřad povinen požadovat po žadateli úhradu skutečných nákladů dle sazebníku, vydaného v souladu s příslušnou směrnicí rady kraje. Mimo skutečných nákladů je krajský úřad povinen požadovat po žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže zaměstnanec nebo zaměstnanci příslušného odboru, kteří se na vyhledávání informací podílejí, budou nuceni na dobu v součtu delší než 5 hodin přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledávání informací

 2. V případě, že při shromažďování podkladů pro poskytnutí informací vyjde najevo, že skutečné náklady dle sazebníku přesáhnou v něm stanovenou minimální částku, do které není úhrada skutečných nákladů požadována, případně se bude jednat o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, oznámí to příslušný odbor právnímu odboru ve lhůtě pro předání požadovaných informací (čl. II. odst. 2 písm. d) této hlavy).

 3. V případě, že příslušný odbor dojde k závěru, že bude nutno požadovat úhradu skutečných nákladů, nebo úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, nebo obojí, uvede v oznámení právnímu odboru dle předchozího odstavce jednotlivé položky podle sazebníku, u nichž vznikly náklady, počet těchto položek a počet hodin využitých na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dále uvede celkovou částku těchto nákladů. Není-li ve chvíli, kdy je výše nákladů právnímu odboru oznamována, ještě možné přesnou částku určit, musí se jednat o co možná nejpřesnější odhad.

 4. Právní odbor na základě sdělení příslušného odboru dle odst. 2 a 3 oznámí žadateli před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, že poskytnutí informace je podmíněno úhradou nákladů v konkrétní výši, včetně rozpisu podle jednotlivých položek, jak vyplývá ze sdělení příslušného odboru.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací za rok 2019 a 2020

1) Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 90/2019-072-Z106/2 ze dne 20.3.2019 - stížnosti žadatele ze dne 21.2.2019, evidované Ministerstevm dopravy pod č.j. 90/2019-072-Z106 se nevyhovuje a postup Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování žádosti žadatele o poskytnutí informací se dle § 16a odst. 6 písm. a) InfZ potvrzuje.

2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.  MV - 12351-2/ODK-2020 ze dne 28.1.2020 - Výše úhrady za poskytnutí informací stanovená v oznámení
povinného subjektu – Libereckého kraje, Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11. prosince 2019, č.j. KULK 92861/2019 se podle § 16a odst. 7 písm. b/ InfZ snižuje z 2 095 Kč na 1 893 Kč, dále bylo Povinnému subjektu – Libereckému kraji se v souladu s § 16a odst. 7 písm. b/ InfZ ve spojení s § 16 odst. 4 InfZ přikazuje, aby požadované  informace žadateli poskytl ve lhůtě do 15 dnů ode dne zaplacení úhrady.

3)Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.  MV -186300-2/ODK-2020 ze dne 11.12.2020 - Výše úhrady v částce 4.040,- Kč za poskytnutí informací, stanovená ve výzvě povinného subjektu – Libereckého kraje, Krajského úřadu Libereckého kraje, ze dne 16. listopadu 2020, č. j. KULK 83460/2020, se podle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrzuje.