Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2. Důvod a způsob založení

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR  

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky                   

Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje:

  • zastupitelstvo kraje
  • rada kraje
  • hejtman kraje
  • krajský úřad
  • zvláštní orgán zřízený podle zákona

Liberecký kraj je vyšším uzemním samosprávním celkem, kterému náleží ústavou zaručené a zákonem vymezené právo na samosprávu, přičemž působnost v těchto věcech je samostatnou působností kraje. Kraj vykonává na svém území rovněž státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.

Dozor a kontrolu výkonu samostatné působnosti kraje vykonává Ministerstvo vnitra a dozor a kontrolu výkonu přenesené působnosti kraje vykonává věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad.

Popisy služeb veřejné správy, dle jednotlivých oblastí, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/.