Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Povodňový plán

 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 • Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy

 • Posouzení ekonomické efektivity velkých protipovodňových opatření v sídlech Hrádek n. N., Chotyně, Chrastava a Bílý Kostel n. N
 • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
 • Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
 • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry
 • Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021 – 2030
 • Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021 – 2027
 • Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025
 • Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny 2021+
Odbor zdravotnictví
 • Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji v období 2016–2022
 • Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje
 • Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014-2020
 • Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních Libereckého kraje
Odbor sociálních věcí
 • Plán pro vyhledávání náhradních rodičů 2018 – 2022
 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021 - 2024
 • Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+
 • Plán protidrogové politiky pro období 2019 – 2022
 • Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019 – 2023
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období let 2021 – 2023
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji
 • Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje na léta 2021-2027
 • Křišťálové údolí – strategický plán 2020 – 2030
 • Komunikační strategie a mediální plán pro rok 2022
 • Akční plán 2022
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
 • Krajské koncepční dokumenty
 • Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027
 • Strategie rozvoje Libereckého kraje
 • Program rozvoje Libereckého kraje
 • Regionální surovinová politika
 • Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
 • Regionální akční plán
 • Regionální stálá konference
 • Strategie inteligentní specializace (RIS3)
 • Regionální inovační strategie Libereckého kraje
 • Akční plány protihlukových opatření
 • Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
 • Udržitelný rozvoj
 • Archiv starších dokumentů a agend
Odbor investic a správy majetku
 • Územní energetická koncepce LK
Odbor dopravní obslužnosti
 • Plán dopravní obslužnosti území pro období 2019-2023
 • Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
Odbor silničního hospodářství
 • Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)
 • Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraje pro období 2021+
 • Aktuální strategická síť cyklodopravy v LK
Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
 • Územně analytické podklady Libereckého kraje
 • Územní studie (aktuálně Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory a Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018-2021
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024
 • Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2019-2020, za školní rok 2020-2021
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.)