Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

10. Příjem podání a podnětů

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, nebo ústně do protokolu (u příslušné úřední osoby). V listinné podobě lze podání učinit v podatelně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Elektronicky lze podání učinit prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný či u příslušného správce daně. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu/správci daně došlo.

Postup při vyřizování podání je obecně upraven správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) nebo daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.) s tím, že zvláštní zákony (např. stavební zákon, zákon o odpovědnosti za přestupky a další) mohou obecný postup doplňovat nebo upravit jinak. Správní orgán vždy posuzuje podání podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Má-li podání povahu stížnosti, pak se na postup pro její vyřízení vztahuje buď Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2017 (k dispozici na webových stránkách kraje https://pravni-odbor.kraj-lbc.cz/pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-petic-a-stiznosti ), anebo postup upravený v § 175 správního řádu, jde-li o stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Rozhodnutí o právech a povinnostech se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí krajského úřadu vydaném v prvním stupni lze zpravidla podat odvolání. Postup při podání odvolání upravují obecně správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)[1] pro správní řízení a daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)[2] pro řízení daňová (např. řízení o porušení rozpočtové kázně). Některé zvláštní zákony obecný postup uvedený ve správním či daňovém řádu doplňují nebo upravují odchylně (např. stavební zákon).

Obecná lhůta pro podání odvolání podle správního řádu činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a pro řízení podle daňového řádu je odvolací lhůta 30 dnů od doručení rozhodnutí. Podle správního i daňového řádu musí rozhodnutí krajského úřadu vždy obsahovat poučení, ve kterém se uvádí konkrétní lhůta a způsob podání odvolání.

Odvolání lze podat zejména do datové schránky, osobně na podatelně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

Pokud krajský úřad rozhoduje jako správní orgán v druhém stupni, tj. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydaném obecními úřady, pak lze za podmínek stanovených v soudním řádu správním (zákon č. 150/2002 Sb.) podat proti jeho rozhodnutí žalobu ke správnímu soudu.

 

[1] Postup pro odvolací řízení je upraven v § 81 a násl.

[2] Postup pro odvolací řízení je upraven v § 109 a násl.

 

Popisy služeb veřejné správy, dle jednotlivých oblastí, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/.