Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

11. Předpisy

Do jednotlivých částek Sbírky zákonů České republiky, ve kterých jsou příslušné zákony vyhlášeny, je možné nahlédnout v úředních hodinách na právním odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

zákon č. 129/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129

o krajích (krajské zřízení)

zákon č. 84/1990 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-84

o právu shromažďovacím

zákon č. 85/1990 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85

o právu petičním

zákon č. 500/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

správní řád

zákon č. 634/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634

o správních poplatcích

zákon č. 106-1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 134/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134/zneni-20220101

o veřejných zakázkách

zákon č. 526/1990 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526

o cenách

zákon č. 563/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563

o účetnictví

zákon č. 280/2009 Sb.

www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280/zneni-20210601

daňový řád

zákon č. 157/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-157

o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů

zákon č. 89/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20210701

Zákon občanský zákoník

zákon č. 99/1963 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

občanský soudní řád

zákon č. 250/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250/zneni-20220201

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 255/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255/zneni-20170701

o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 269/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-269/zneni-20220201#p73_p73-1

Zákon o občanských průkazech

zákon č. 329/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-329

o cestovních dokladech

zákon č. 133/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133

o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 21/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-21

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zákon č. 227/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-227

o nadacích a nadačních fondech

zákon č. 186/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-186/zneni-20210802

zákon o státním občanství České republiky

zákon č. 117/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117/zneni-20220201

o veřejných sbírkách

zákon č. 13/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13/zneni-20220201

o pozemních komunikacích

zákon č. 56/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

zákon č. 111/1994 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111

o silniční dopravě

zákon č. 561/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 306/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

zákon č. 262/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

zákoník práce

zákon č. 435/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435

o zaměstnanosti

nař. vlády č. 341/2017 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341/zneni-20220101

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

zákon č. 312/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312

o úřednících územních samosprávných celků

nař. vlády 99/2017 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-99/zneni-20180101#f6024269

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

vyhl.MV 512/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-512

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

zákon č. 82/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-82

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

zákon č. 20/1987 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20

o státní památkové péči

vyhl. MK 66/1988 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-66

kterou se provádí zákon o státní památkové péči

zákon č. 122/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122

o ochraně sbírek muzejní povahy

vyhl. MK 275/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-275

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

zákon č. 250/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 183/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 17/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17

o životním prostředí

zákon č. 100/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100

o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 242/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-242

o ekologickém zemědělství

vyhl.MZ 16/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-16

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

nař. vlády 193/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-193

o inventarizaci lesů

zákon č. 289/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289

o lesích

zákon č. 123/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123

o právu na informace o životním prostředí

zákon č. 334/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334

o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 114/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114

o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 252/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252

o zemědělství

zákon č. 99/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-99

rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

zákon č. 26/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-26

o veřejných dražbách

zákon č. 110/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110/zneni-20190424#p67_p67-1-1

Zákon o zpracování osobních údajů

zákon č. 128/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 132/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-132

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

zákon č. 239/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240

krizový zákon

zákon č. 243/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-243

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

zákon č. 248/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-248

o podpoře regionálního rozvoje

zákon č. 258/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 372/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372/zneni-20220101

zákon o zdravotních službách

zákon č. 455/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 570/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-570

o živnostenských úřadech

zákon č. 634/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634

o ochraně spotřebitele

zákon č. 40/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40

o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání

zákon č. 172/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-172

o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

zákon č. 256/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256/zneni-20220101

katastrální zákon

zákon č. 386/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-386/zneni-20210101

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

zákon č. 338/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338

o dani z nemovitostí

zákon č. 151/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-151

o oceňování majetku a o změně některých zákonů

zákon č. 503/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-503/zneni-20211001

zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 320/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

o finanční kontrole

zákon č. 361/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (o silničním provozu)

vyhl.č. 294/2015 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294/zneni-20220101

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

vyhl.č. 31/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-31

o řidičských průkazech a o registru řidičů

vyhl.č. 343/2014 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-343/zneni-20200701

Vyhláška o registraci vozidel

vyhl.č. 341/2014 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-341/zneni-20200421

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

vyhl.č. 211/2018 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-211/zneni-20201001

Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

vyhl. č. 355/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-355

o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

zákon č. 247/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

vyhl.č. 167/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167

kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání způsobilosti k řízení motorových vozidel

vyhl.č. 478/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478

kterou se provádí zákon o silniční dopravě

vyhl.č. 104/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

zákon č. 329/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329/zneni-20220101

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

zákon č. 110/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110

o životním a existenčním minimu

zákon č. 111/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111

o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 582/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zákon č. 155/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155

o důchodovém zabezpečení (o důchodovém pojištění)

zákon č. 117/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117

o státní sociální podpoře

zákon č. 325/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325

o azylu

zákon č. 326/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326

o pohybu cizinců na území ČR (o pobytu cizinců na území ČR)

zákon č. 359/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359

o sociálně právní ochraně dětí

zákon č. 108/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

o sociálních službách

zákon č. 320/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-320

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů

zákon č. 250/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 254/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

vodní zákon

zákon č. 274/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274

o vodovodech a kanalizacích

zákon č. 541/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541/zneni-20210101#p158_p158-1

o odpadech

zákon č. 16/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-16

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů

zákon č. 350/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-350/zneni-20210101

chemický zákon

zákon č. 44/1988 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

zákon č. 76/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-76

o integrované prevenci

zákon č. 201/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201/zneni-20220101

o ochraně ovzduší

zákon č. 167/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167

o návykových látkách

zákon č. 449/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449

o myslivosti

zákon č. 406/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406

o hospodaření energií

nař. vlády č. 232/2015 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-232/zneni-20150929#p5-1

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

vyhl. č. 140/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-140/zneni-20210401#p12_p12-1

Vyhláška o energetickém auditu

zákon č. 256/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256

o pohřebnictví

zákon č. 18/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-18

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

vyhláška č. 560/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-560

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

zákon č. 553/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553

o obecní policii,

zákon č. 247/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247

o volbách do parlamentu ČR,

zákon č. 130/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 491/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

zákon č. 22/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22

o místním referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 301/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301

o matrikách,jménu a příjmení

zákon č. 325/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325

o azylu

vyhl. MF č. 367/2015 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-367/zneni-20180101

vyhláška o finančním vypořádání

Vyhl. č. 412/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-412/zneni-20220101#p33_p33-1

o rozpočtové skladbě

vyhl.MF č. 5/2014 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-5/zneni-20220101

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí

vyhl. MF č. 410/2009 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-410/zneni-20210101

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

zákon č. 241/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241

o hospodářských opatření pro krizové stavy

zákon č. 222/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-222

o zajišťování obrany ČR

zákon č. 110/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110

o bezpečnosti ČR

zákon č. 585/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

zákon č. 219/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219

o ozbrojených silách ČR

zákon č. 412/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-412

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

zákon č. 257/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257

o knihovnách a podmínkách provozování neveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

zákon č. 37/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37

o neperiodických publikacích

 

11.2 Vydané právní předpisy

Další předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje naleznete ve věstníku právních předpisů Libereckého kraje.