Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

11. Předpisy

Do jednotlivých částek Sbírky zákonů České republiky, ve kterých jsou příslušné právní předpisy vyhlášeny, je možné nahlédnout v úředních hodinách na právním odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

zákon č. 129/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129

o krajích (krajské zřízení)

zákon č. 500/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

správní řád

zákon č. 280/2009 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280/zneni-20210601

daňový řád

zákon č. 106/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 85/1990 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85

o právu petičním

zákon č. 134/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134/zneni-20220101

 

o zadávání veřejných zakázek

zákon č. 250/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250/zneni-20220201

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 255/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255/zneni-20170701

o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 133/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133

o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 186/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-186/zneni-20220201

o státním občanství České republiky

zákon č. 13/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13/zneni-20220201

o pozemních komunikacích

zákon č. 56/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

zákon č. 111/1994 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111/zneni-20220201

o silniční dopravě

zákon č. 561/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20220201

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 306/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

zákon č. 312/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312

o úřednících územních samosprávných celků

zákon č. 82/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-82

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

zákon č. 20/1987 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20

o státní památkové péči

zákon č. 122/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122

o ochraně sbírek muzejní povahy

zákon č. 250/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 183/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 17/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17

o životním prostředí

zákon č. 100/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100

o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 242/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-242

o ekologickém zemědělství

nař. vlády 193/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-193

o inventarizaci lesů

zákon č. 289/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289

o lesích

zákon č. 123/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123

o právu na informace o životním prostředí

zákon č. 334/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334

o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 114/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114

o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 252/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252

o zemědělství

zákon č. 99/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-99

o rybářství

zákon č. 110/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110/zneni-20190424#p67_p67-1-1

o zpracování osobních údajů

zákon č. 128/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 239/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240

krizový zákon

ústavní zákon č. 110/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110

 

o bezpečnosti ČR

zákon č. 241/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241

o hospodářských opatření pro krizové stavy

zákon č. 258/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 372/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372/zneni-20220101

o zdravotních službách

zákon č. 455/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 570/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-570

o živnostenských úřadech

zákon č. 40/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40

o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání

zákon č. 320/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

o finanční kontrole

zákon č. 361/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (o silničním provozu)

zákon č. 329/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329/zneni-20220101

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

zákon č. 110/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110

o životním a existenčním minimu

zákon č. 111/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111

o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 117/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117

o státní sociální podpoře

zákon č. 359/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359

o sociálně právní ochraně dětí

zákon č. 108/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

o sociálních službách

zákon č. 254/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

vodní zákon

zákon č. 274/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274

o vodovodech a kanalizacích

zákon č. 541/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541/zneni-20210101#p158_p158-1

o odpadech

zákon č. 16/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-16

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů

zákon č. 76/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-76

o integrované prevenci

zákon č. 201/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201/zneni-20220101

o ochraně ovzduší

zákon č. 449/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449

o myslivosti

zákon č. 406/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406

o hospodaření energií

zákon č. 256/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256

o pohřebnictví

zákon č. 247/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247

o volbách do parlamentu ČR

zákon č. 130/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 491/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

zákon č. 22/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22

o místním referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 301/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301

o matrikách, jménu a příjmení

zákon č. 412/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-412

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

zákon č. 257/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257

o knihovnách a podmínkách provozování neveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

zákon č. 37/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37

o neperiodických publikacích

 

11.2 Vydané právní předpisy

Další předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, naleznete ve věstníku právních předpisů Libereckého kraje na webových stránkách kraje https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/vestnik, popřípadě jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na právním odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.

Současně od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“, ve které je možné najít znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky. Tuto sbírku naleznete na odkaze https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani.