Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

11. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Základní principy územní samosprávy jsou zakotveny v hlavě sedmé Ústavy, podle níž se Česká republika dělí na obce (základní územní samosprávné celky) a kraje (vyšší územní samosprávné celky).  Dle zák. č. 129/2000 Sb. o krajích ( krajské zřízení ), v platném znění, je kraj územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích stanoví, že kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu.

Orgány kraje - kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Dalšími orgány jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad. Zvláštní zákon může stanovit, že pro výkon přenesené působnosti je zřízen další zvláštní orgán kraje.

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních celků, stanoví, že na území České republiky se vytvářejí vyšší územní samosprávné celky. Mimo jiné i Liberecký kraj se sídlem v Liberci, vymezený územím okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Tímto zákonem je také dáno, že hranice územních samosprávných celků lze změnit pouze zákonem.

Přenesená působnost je výkon stání správy, který byl kraji svěřen zákonem. Výkon přenesené působnosti státní správy provádí především krajský úřad,  jako orgán státní správy. Tato působnost je dána specielními zákony. V některých, zvláštními zákony daných, případech vykonávají přenesenou působnost i další orgány kraje.

Samostatná působnost je dána zákonem. Kraj jako územní společenství občanů spravuje prostřednictvím svých orgánů samostatně své záležitosti. Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

Občan kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo na území vojenského újezdu v území obvodu kraje. Každý občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má mimo jiné právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje svá stanoviska k projednávaným věcem a podávat orgánům kraje návrhy, připomínky a podněty. Toto právo je dáno i dalším fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území kraje nemovitost.

Zastupitelstvo kraje rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti, v přenesené působnosti rozhoduje, stanoví-li tak zákon. Zákon dále určuje, které záležitosti jsou zastupitelstvu vyhrazeny a nemůže být tedy o nich rozhodováno nikým jiným. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením. Podmínky vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva upravuje zákon o volbách do zastupitelstev krajů. Zastupitelstvo Libereckého kraje má 45 členů. Zasedání zastupitelstva kraje je veřejné.   Jako své iniciativní a kontrolní orgány může zřizovat zastupitelstvo kraje výbory zastupitelstva. Ty pak předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu. V čele výboru je předseda, který musí být členem zastupitelstva. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor  pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Další výbory zřizuje zastupitelstvo dle aktuálních potřeb.

Rada kraje je výkonným orgánem kraje v samostatné působnosti, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje rada, jen stanoví-li tak zákon. Členové rady jsou voleni zastupitelstvem ze členů zastupitelstva. Radu Libereckého kraje tvoří hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady, celkový počet členů rady Libereckého kraje je 9. Schůze rady jsou dle zákona neveřejné. Rada kraje může zřizovat jako své iniciativní a poradní orgány komise rady.  

Hejtman zastupuje kraj navenek, je volen zastupitelstvem z řad jeho členů. Hejtmana zastupuje náměstek hejtmana. Zastupitelstvo může zvolit více náměstků hejtmana a svěřit jim některé úkoly. V době nepřítomnosti hejtmana nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci jej zastupuje náměstek hejtmana, kterého určí zastupitelstvo. Za výkon své funkce odpovídají hejtman a náměstek hejtmana zastupitelstvu.

Zvláštní orgány kraje zřizuje hejtman pro výkon přenesené působnosti, pokud tak stanoví zvláštní zákon.    

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a vykonává přenesenou působnost, s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo radě. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Dle zák. č. 129/2000 Sb. se člení krajský úřad na odbory a oddělení.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Nejdůležitejší používané předpisy


14.2 Právní předpisy (__)