Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2009

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2009 bylo podáno celkem 22 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2009 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V průběhu roku 2009 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona

V průběhu roku 2009 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

 

V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

  • podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111

  • Oddělení tiskovém a vnějších vztahů Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, číslo dveří 336

  • Oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626

  • internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

 

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 16. 2. 2010, číslo usnesení: 184/10/RK.                                      

 

Datum: 19. 2. 2010

 

Ing. Bohdan Tomáš
ředitel Krajského úřadu

 

Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde (__).