Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2011

 

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
V roce 2011 bylo podáno celkem 45 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí.
 
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
V průběhu roku 2011 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí
 
V průběhu roku 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 
5. Počet stížností podaných podle §16a zákona
 
V průběhu roku 2011 byly podány 2 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.
 
6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
 
Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.
 
V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:
  • podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111
  • oddělení tiskovém a vnějších vztahů Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, číslo dveří 336
  • oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626
  • internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz
 
Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 7. 2. 2012, číslo usnesení: 151/12/RK.                                        
 
 
Datum: 21. 2. 2012
 
Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
 
 
Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím, naleznete zde (__)