Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2013

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2013 bylo podáno celkem 71 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu roku 2013 bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V průběhu roku 2013 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2013 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V průběhu roku 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona

V průběhu roku 2013 byly podány 2 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období byla v jednom případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal

Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

  1. podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111
  2. oddělení tiskovém a vnějších vztahů Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, číslo dveří 336
  3. oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626
  4. internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 4. 2. 2014, číslo usnesení: 112/14/RK.                           

Datum: 13. 2. 2014

Mgr. René Havlík

ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím, naleznete ZDE.