Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2014

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2014 bylo podáno celkem 54 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu roku 2014 byla vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V průběhu roku 2014 bylo podána tři odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2014 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V průběhu roku 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona

V průběhu roku 2014 nebyla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období nebyla účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

  • podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111

  • oddělení tiskovém a vnějších vztahů Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, číslo dveří 336

  • oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626

  • internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

Příloha č. 1: Přehled vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ZDE: PŘEHLED ŽÁDOSTÍ 2014

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 10. 2. 2015, číslo usnesení: 131/15/RK.