Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

v roce 2017

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V průběhu roku 2017 bylo podáno celkem 66 žádostí o poskytnutí informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).

V průběhu roku 2017 bylo vydáno 7 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (včetně odmítnutí části

žádosti).

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V průběhu roku 2017 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, Ministerstvo

vnitra rozhodnutí zrušilo a KÚLK následně informaci poskytl.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

V průběhu roku 2017 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se

vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy

Libereckému kraji nevznikly.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní

licence:

V průběhu roku 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu

jejich vyřízení

V průběhu roku 2017 byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, které

směřovaly proti výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Postup KÚ

LK byl Ministerstvem vnitra potvrzen.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

V roce 2017 byla v 5 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.

V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace.

Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese

www.kraj-lbc.cz.

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 6. 2. 2018, číslo usnesení: 181/18/RK.