Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

2018

21. 02. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

v roce 2018

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2018 bylo podáno celkem 77 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
  • V průběhu roku 2018 bylo vydáno 19 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (včetně odmítnutí části žádosti a opakovaného odmítnutí).

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2018 bylo podáno 7 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  • V průběhu roku 2018 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

  • V průběhu roku 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

  • V průběhu roku 2018 byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, které směřovaly proti výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Ministerstvo vnitra přikázalo provedení nápravy podle § 16a odst. 7 písm. c) zákona spočívající v detailnějším výpočtu času stráveného vyhledáváním informace. 

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

  • V roce 2018 byla ve 3 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
  • V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
  • Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 19. 2. 2019, číslo usnesení: 313/19/RK.

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473