Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

v roce 2019

 

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • V průběhu roku 2019 bylo podáno celkem 81 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
 • V průběhu roku 2019 byly vydány 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (z toho 2x odmítnutí části žádosti a 1 x odmítnutí celé žádosti).

   

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • V průběhu roku 2019 bylo podáno 7 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 • V průběhu roku 2019 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

 • V průběhu roku 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 • V průběhu roku 2019 byla podána 1 stížnost, která směřovala proti výši úhrady nákladů za poskytnutí informace. Ministerstvo dopravy stížnosti proti výši úhrady nákladů nevyhovělo a postup Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování žádosti žadatele o poskytnutí informace dle § 16a odst. 6 písm. a) zákona potvrdilo.

   

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

 • V roce 2019 byla v 11 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
 • V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
 • Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 4. 2. 2020, číslo usnesení: 168/20/RK.