Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2021

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

v roce 2021

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2021 bylo podáno celkem 94 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
  • V průběhu roku 2021 bylo vydáno 10 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (z toho 7 x odmítnutí části žádosti a 3 x odmítnutí celé žádosti).

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2021 bylo podáno 0 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  • V průběhu roku 2021 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

  • V průběhu roku 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

V průběhu roku 2021 byla podána 1 stížnost, která směřovala proti postupu Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování žádosti o informace, která byla vyřízena částečným poskytnutím informace a částečně byla odmítnuta. Důvodem stížnosti bylo, že stěžovatel považoval odpověď Krajského úřadu Libereckého kraje za nejednoznačnou a nepřesnou. Ministerstvo dopravy vyhovělo stížnosti a povinnému subjektu přikázalo dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ žádost vyřídit. Krajský úřad Libereckého kraje následně vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

  • V roce 2021 byla ve 4 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
  • V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
  • Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 1. 2. 2022, číslo usnesení: 141/22/RK.