Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V průběhu roku 2022 bylo podáno celkem 63 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).

V průběhu roku 2022 bylo vydáno 7 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (z toho 3x odmítnutí části žádosti a 4x odmítnutí celé žádosti).

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V průběhu roku 2022 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

V průběhu roku 2022 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

V průběhu roku 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

V průběhu roku 2022 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona.

V roce 2022 byla ve 1 případě požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.

V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 7. 2. 2023, číslo usnesení: 144/23/RK.