Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2002

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2002 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Počet podaných žádostí o informace

V roce 2002 byly podány celkem čtyři žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí nebylo podáno žádné.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2002 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

V průběhu roku 2002 nebyla uložena žádná sankce za nedodržení tohoto zákona.

 

5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

V souladu s ustanovením § 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a) podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří 111

b) odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. patro, číslo dveří 345

c) odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 625

b) internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

 

V souvislosti se schváleným organizačním řádem, organizační strukturou a rozšířením činností odborů Krajského úřadu Libereckého kraje platných od 31. 12. 2002,  bude doplněn soubor základních  informací zmiňovaných v bodu 5 důvodové zprávy.

 

Tato výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 28. 1. 2003, číslo usnesení: 54/03/RK.

 

Datum: 17. 2. 2003

 

                                                                 Ing. Bohdan Tomáš
                                                ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje 

                                                                                                                    

Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2002 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.