Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Ředitel

Mgr. René Havlík
Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Ředitel - p. Havlík

Kontaktní údaje:

telefon: 485 226 470
e-mail:  rene.havlik@kraj-lbc.cz

Ustanovení a výkon funkce ředitele krajského úřadu jsou upraveny zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Je jmenován a odvoláván hejtmanem po předchozím souhlasu ministra vnitra. Je zaměstnancem kraje a za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi. Je nadřízený všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu, kontroluje jejich činnost a plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Je oprávněn účastnit se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním a zabezpečuje plnění usnesení těchto orgánů. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.