Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2004

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2004 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Počet podaných žádostí o informace

V roce 2004 bylo podáno celkem 23 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2004 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

V průběhu roku 2004 nebyla uložena žádná sankce za nedodržení tohoto zákona.

 

5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období byla v jednom případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací ve výši 394,- Kč.

V souladu s ustanovením §5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a) podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří 111

b) odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. patro, číslo dveří 345

c) odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 625

b) internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

 

 

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 1. 2. 2005, číslo usnesení: 118/05/RK.

 

Datum: 15. 2. 2005


Ing. Bohdan Tomáš
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje 

                                                                                                                                                                           
Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2004 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde .