Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2005

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2005 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Počet podaných žádostí o informace

V roce 2005 bylo podáno celkem 20 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2005 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

V průběhu roku 2005 nebyla uložena žádná sankce za nedodržení tohoto zákona.

 

5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

V souladu s ustanovením §5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a) podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111

b) Odboru vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, číslo dveří 345

c) Oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626

b) internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz


 

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 7. 2. 2006, číslo usnesení: 157/06/RK.

 

 

Datum: 17. 2. 2006 

Ing. Bohdan Tomáš
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2005 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde.