Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace – dopravci LK – výdaje, zisky, plán dopravní obslužnosti LK

11. 10. 2012

Předmět žádosti o informaci: 

1) Jaká je výše přiměřeného zisku v Libereckém kraji dle jednotlivých dopravců za posledních pět let?

2) Jaká je výše vynaložených investic ze strany dopravců do vozového parku za posledních pět let v členění opět dle jednotlivých dopravců?

3) O kolik (Kč, %) upravil Liberecký kraj úhradu jednotlivým dopravcům v jednotlivých letech v souvislosti se zvýšením cen pohonných hmot?

4) Má Liberecký kraj schválen plán dopravní obslužnosti, který by měl předcházet vypsání veřejné soutěže?

Odpověď:

 

 

Jaká je výše přiměřeného zisku v Libereckém kraji dle jednotlivých dopravců za posledních pět let?

Liberecký kraj (dále jen „LK“) si od počátku vyhradil, po projednání s dopravci, právo stanovit pro potřebu uzavření smluv o závazku veřejné služby (dále jen „smlouvy o ZVS“) smluvní výši přiměřeného zisku, s tím, že tato částka nepřekročí dopravcem předložený a objednatelem uznaný předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, který je vypočtený v souladu s nařízením Vlády č. 493/2004 Sb. Přiměřený zisk, který je součástí ceny dopravního výkonu, je určen na obnovu vozového parku a na další investice související s provozováním pravidelné linkové dopravy, ovšem z důvodu nedostatku finančních prostředků na dopravní obslužnost není přiznáván v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že LK má ve smlouvách o ZVS pevně stanovenou smluvní cenu dopravního výkonu, není dopravcům uhrazena výše přiměřeného zisku v max. možné výši dané nařízením Vlády č. 493/2004 Sb., ale je závislá na skutečné výši ekonomicky oprávněných nákladů s tím, že jeho skutečná výše je v souladu s nařízením Vlády č. 493 /2004 Sb.

Výše přiměřeného zisku uhrazená dopravcům v LK v letech 2007-2011:

ČSAD Semily, a.s.(od 12. 12. 2010 BusLine a.s.): 39 218 tis. Kč

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.: 11 104 tis. Kč

ČSAD Česká Lípa a.s.: 22 087 tis. Kč

ČSAD Liberec, a.s.: 266 tis. Kč

KAD, spol. s.r.o.: 586 tis. Kč

OSNADO spol. s r.o.: 504 tis. Kč

Jaká je výše vynaložených investic ze strany dopravců do vozového parku za posledních pět let v členění opět dle jednotlivých dopravců?

Část smluvní ceny dopravního výkonu – přiměřený zisk – je dle dosavadních smluv o ZVS (uzavřených dle dřívější legislativy, tj. před účinností evropského nařízení č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb.), dopravce povinen využít pouze k financování obnovy vozového parku a investic souvisejících s provozem veřejné linkové dopravy, tzn., že celá výše přiměřeného zisku musí být prokazatelně vynaložena buď na obnovu vozového parku či do technické základny, informačního a odbavovacího systému pro cestující, vybavení autobusových nádraží, stanovišť a zastávek a technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce. Dopravce je povinen provádět obnovu vozového parku a investic souvisejících s provozem ve výši dohodnutého přiměřeného zisku a tuto obnovu dokladovat objednateli. Pro vypořádání závazků plynoucích ze smlouvy o ZVS je dopravce povinen nechat zpracovat stanovisko o oprávněnosti použití finančních prostředků poskytnutých na základě této smlouvy o ZVS auditorskou firmou. Dopravní úřad vykonává výkon státního odborného dozoru nad použitím těchto finančních prostředků. Celá výše přiměřeného zisku uhrazená dopravcům byla vynaložena v souladu s platnou legislativou.

Dopravci investují do vozového parku i nad rámec výše přiměřeného zisku uhrazeného prostřednictvím smluv o ZVS v LK (z vlastních zdrojů), pro informaci o celkové výši takto vynaložených prostředků je třeba se obrátit na konkrétní dopravce.

O kolik (Kč, %) upravil Liberecký kraj úhradu jednotlivým dopravcům v jednotlivých letech v souvislosti se zvýšením cen pohonných hmot?

V důsledku nárůstu ceny pohonných hmot došlo k navýšení úhrady prokazatelné ztráty v roce 2008, a to v celkové výši cca 18 mil. Kč. V souvislosti s razantním nárůstem ceny PHM a extrémními mrazy došlo v únoru 2012 k jednorázovému navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši cca 1,4 mil. Kč. Tabulka s přehledem smluvních cen dopravních výkonů dle jednotlivých dopravců a let je v příloze. U vybraných spojů může být na základě smlouvy o ZVS stanovena cena odlišná např. v důsledku požadovaného nasazení jiného vozidla - tyto výkony jsou však vzhledem k celkovým rozsahům výrazně minoritní.

Má Liberecký kraj schválen plán dopravní obslužnosti, který by měl předcházet vypsání veřejné soutěže?

Ano, Liberecký kraj má plán dopravní obslužnosti pro období 2012-2016, je přiložen. S ohledem na legislativní nejasnosti ohledně procedury schvalování (povinnost plán schválit v orgánech kraje z legislativy nevyplývá) byl plán připraven a zveřejněn ve stanoveném termínu (poprvé nejpozději do 31. 12. 2011) pouze jako běžný dokument odboru dopravy. 

Příloha č. 1: Plán dopravní obslužnosti LK 2012-2016 (__

Příloha č. 2: CDV dopravci LK (__)

Mgr. Kubíčková Michaela
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226383
Mobil: 739541521