Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace o národní kulturní památce Ještěd

26. 01. 2007
[id:4725|autor:Bc. Ščerbáková Markéta|email:marketa.scerbakova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 650|mobil:|aktualizace:]

Žádost o informaci ze dne 23. ledna 2007

 

Dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení informace o národní kulturní památce Ještěd. Zajímá mě jakým způsobem participuje Liberecký kraj na zápisu této památky na seznam kulturního dědictví UNESCO. Jaké jsou pravomoci krajského úřadu v této záležitosti a který rok se bude Ještěd o zápis ucházet. Dále jestli je možné sdělit, jaké úkony je třeba ještě projít, aby se tak stalo.

S pozdravem Michaela Stěhulová

 

 

Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Vážená paní Stěhulová,

 

podklady pro nominace památek České republiky navržených na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (dále jen „Seznam UNESCO“) zpracovává z pověření Ministerstva kultury ČR Národní památkový ústav. Liberecký kraj se bude na přípravě podkladů pro nominaci spolupodílet.

 

Krajský úřad Libereckého kraje je věcně a místně příslušným orgánem státní památkové péče pro národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Odtud také vyplývají jeho pravomoci a povinnosti.

 

Jednou z podmínek pro zapsání památky na Seznam UNESCO je, aby byla chráněna nejvyšším stupněm ochrany kulturního dědictví dané země. Toto v současné době Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce splňuje.

Památky tvořící nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky. Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce byl prohlášen národní kulturní památkou nařízením vlády č. 422/2005 Sb.

Navržení památky pro zápis na Seznam UNESCO předchází její zapsání na Indikativní seznam. Tímto seznamem dává Česká republika najevo, jaké památky má v úmyslu v navrženém období zapsat. Z Indikativního seznamu se navrhne ročně k zápisu na Seznam UNESCO památka, mající zpracovánu tzv. Velkou nominaci. Velká nominace má předepsaný rozsah, obsah a formu danou prováděcí Směrnicí Úmluvy o ochraně světového kulturního dědictví.

Každým rokem je možné předložit k zápisu na celém světě jen 30 památek, proto musí být nominace zpracována velmi precizně a promyšleně. Zápis není automatickou záležitostí, je přísně výběrovou procedurou. Návrh, který neprošel zápisem, se nemůže dát k zápisu znovu.

 

Příprava národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce pro zapsání na Seznam UNESCO je v počáteční fázi. V současné době je ve zpracování pasportizace památky. Rozsáhlost zpracovávané oblasti vyžaduje součinnost všech subjektů, majících k uvedené památce vztah, od Národního památkového ústavu, Krajského úřadu Libereckého kraje, orgány územního plánování, až po současného majitele objektu.

 

Obsahem pasportizace:

a) identifikace památky, jejíž součástí je mapová a zákresová část památky a nárazníkové části

b) popis památky včetně její historie a jejího vývoje

c) zdůvodnění pro zápis spolu se srovávací analýzou obdobných památek, nejen na území České republiky, ale i ve světě

d) současný stav památky a faktory, které ji ovlivňují

e) ochrana a péče o památku obsahující plány péče, podporu památky z hlediska péče o ni a její začlenění do rozvojových plánů

f) dokumentační část, která obsahuje kompletní dostupnou dokumentaci k památce

g) informace o zpracovateli a předkladateli

 

Děkujeme za dotaz.

 

S pozdravem

 

Bc. Markéta Ščerbáková

 

V Liberci dne 26. ledna 2007

 

 

Bc. Ščerbáková Markéta
marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 650