Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace o platných licencích regionálních linek 456,457,462

04. 09. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval informace z jednotlivých rozhodnutí o udělení platných licencí regionálních linek 456,457, 462. 

  1. Platné licence regionálních linek 456, 457, 462.

Odpověď:

Přílohou č. 1,2,3 KÚ LK zasílá příslušné platné rozhodnutí o udělení licence.

  1. Kdy byla udělena první licence regionálních linek 456, 457,462.

Odpověď:

První platná licence byla udělena v roce 2021 viz. příloha 1, 2, 3.

  1. S kým z města Česká Lípa a kdy bylo projednáno vedení tras po České Lípě a jaké parametry se posuzovaly při vedení tras po České Lípě (záznamy z jednání + rozhodnutí).
  2. Jak a kdy se vyjádřil vlastník komunikací před vydáním licencí z hlediska dopravní obslužnosti, technického stavu komunikací, zájmu občanů a vlivu na jejich životní prostředí.
  3. Byla projednávána před vydáním licencí koordinace MHD a PAD v tomto případě z hlediska technického stavu komunikací (Slovanka, Kovářova, Železničářská, Antonína Sovy, Heroutova) a s kým.“

Odpověď 3, 4 a 5:

Z platných licencích přiložených v příloze vyplývá, že vzhledem ke znalosti místních podmínek nebyly trasy ani seznam zastávek u výše uvedených licencí dopravním úřadem projednávány.

Žádat o vyjádření dotčených orgánů je nyní podle §17a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě pro dopravní úřady možnost nikoliv povinnost.

Žádosti o vyjádření dotčených orgánů nebyly dopravním úřadem požadovány i vzhledem k tomu, že veškeré aktuálně platné licence na Českolipsku včetně výše uvedených, předem projednávala společnost KORID LK, spol. s r.o. jako koordinátor dopravy v Libereckém kraji s dotčenými obcemi a městy v oblasti ještě před tím, než si dopravce ČSAD Liberec a. s. podal žádosti o jejich udělení.

Dotčené obce i města měly tudíž v dostatečném předstihu informaci o vedení jednotlivých linek i seznamu zastávek a předpokládanému počtu spojů/průjezdů u každé linky a mohly tyto připomínkovat před vydáním rozhodnutí o udělení licencí, resp. před tím, než si dopravce ČSAD Liberec a.s. po projednání s KORID LK spol. s r.o. podal žádosti o udělení licencí.

Záznamy z jednání s jednotlivými obcemi a městy nemá dopravní úřad Odbor dopravní obslužnosti Libereckého kraje (dále jen „ODO LK“) k dispozici. Vzhledem k tomu, že záznamy z jednání KÚ LK nemá a nemá zákonnou povinnost je mít, bude dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.

Dále KÚ LK uvádí, že dopravní úřad ODO LK vycházel i z trasy a seznamu zastávek u již neplatných licencí, které bezprostředně předcházely aktuálně platným licencím, kdy výše uvedené linky byly v minulosti již těmito trasami vedeny i včetně seznamu zastávek.

V době, kdy dopravní úřad měl povinnost žádat o vyjádření dotčené orgány podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, tak učinil a u linek 500456, 500457 a 500462 byla vyjádření dotčených orgánů kladná nebo se dotčené orgány nevyjádřily v dané lhůtě a ani po lhůtě. Dopravní úřad je tudíž v souladu se zákonem považoval za vyjádření kladná.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435