Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace o výstavbě prakovacího domu a rekultivace náplavky

18. 08. 2021

Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se plánované výstavby parkovacího domu a rekutivace náplavky. 

Odpověď: KÚ LK zaslal následující  odpovědi na žadatelem položené dotazy.

  1. Jaká je aktuální výše plánované ceny stavby. Kolik z této částky připadá na parkovací dům?

Odpověď:

Ze zpracovaného kontrolního rozpočtu k projektové dokumentaci pro provádění stavby vychází cca 183 mil. Kč bez DPH, tj. 221,5 mil. Kč vč. DPH, z toho činní parkovací dům 150 mil. Kč bez DPH, tj. 181,7 mil. Kč vč. DPH.

  1. Jaké jsou důvody jednotlivých nárůstů cen, od původních cca 67 mil. Kč až po současný stav?

Odpověď:

Parkovací dům u Krajského úřadu Libereckého kraje má určitá specifika, která se odráží i v celkových nákladech na stavbu tohoto parkovacího domu. Jako příklad lze uvést umístění parkovacího domu ve stísněném prostředí (chráněný strom a navazující objekty), taktéž návrh konstrukce je velmi složitý, a to i s ohledem napojení ve dvou výškových úrovních. Parkovací dům má vyšší architektonickou ambici spočívající především ve volném podlaží, což generuje náročnější statické řešení. Střecha není využita k parkování, naopak je navržena zelená střecha. V rámci stavebních prací bude velmi komplikované zakládání stavby a bude docházet k velkým přesunům hmot (výkopy, zásypy). Parkovací dům nelze porovnávat s prefabrikovanými konstrukcemi, které vídáme např. u nákupních center, neboť kromě své základní funkce plní také funkci reprezentativní a jsou zvýšené nároky na vizuální standard budovy.

  1. Byly od doby vzniku záměru do současnosti změněny požadavky na parametry (např. počet parkovacích míst) či změněna zamýšlená konstrukční technologie stavby?

Odpověď:

Od vzniku návrhu do současnosti, tedy přes jednotlivé stupně – dopracování studie, DUR, DSP a DPS probíhaly běžné koordinační schůzky, kdy byly řešeny jednotlivé stavební objekty s propojeností na celek. S přibývající podrobností (jednotlivých stupňů PD) docházelo vždy k zpřesňování architektonických, konstrukčních částí i navazujících profesí. Částečně na tuto otázku je odpovězenu i v bodě č. 2. Co se týče parkovacích míst, tak počet od návrhu v soutěži po současný stav zůstává podobný.

  1. Je už hotová projektová dokumentace pro výstavbu? Kdo je dodavatelem projektové dokumentace?

Odpověď:

Ano, je hotová projektová dokumentace pro provádění stavby na Etapu č. I. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost re:architekti studio s.r.o. se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov.

 

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435