Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace – Projednání návrhu zásad územního rozvoje

21. 02. 2013

Předmět žádosti o informace: 

Odpověď:   

Vydaná krajská územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) je v souladu s ustanovením § 164 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) veřejnosti k dispozici na webu Libereckého kraje viz odkaz: oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje.

Na veřejném projednání návrhu ZÚR LK, které se konalo dne 12.9.2011, byl pořizován audio záznam. Tento pracovní audio záznam, který je na přiloženém CD, byl pořízen výhradně pro pracovní účely, aby mohl být z jednání vytvořen písemný záznam ve smyslu § 22 odst. 2 stavebního zákona.

K dále požadovaným informacím sdělujeme následující:

1)      Náklady na zpracování dokumentace návrhu ZÚR LK, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území činily 3 699 500 Kč.

2)      Fakturované náklady na veřejné jednání o návrhu ZÚR LK činily 10 300 Kč.

3)      V rámci veřejného projednání návrhu ZÚR LK byli zmocněni 3 zástupci veřejnosti

4)      Na prezenční listinu občanů se při veřejném projednání návrhu ZÚR LK podepsalo 37 občanů.

 5)      Do veřejného projednání a v jeho průběhu obdržel Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 69 námitek a 62 připomínek.

 6)      ZÚR LK dosud nebyla napadena u soudu.

 7)      V rámci řízení o ZÚR LK byla zapojena veřejnost nad rámec požadavků stavebního zákona:

-     V hlavních centrech Libereckého kraje byly před veřejným projednáním konány informační dny, které byly avizovány v médiích. Na informačních dnech se mohl každý přímo seznámit s dokumentací návrhu ZÚR LK a mohl se v souvislosti se ZÚR LK na cokoliv dotázat.

-     Na všech úřadech územního plánování bylo před veřejným projednáním umožněno veřejnosti nahlédnout do vytištěného návrhu ZÚR LK.

-     Na úřadech územního plánování byly umístěny plakáty a letáky o konání veřejného projednání návrhu ZÚR LK.

Příloha č. 1      Pracovní záznam z veřejného projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (CD).

Od Dobrý den,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o informaci, jestli byl na veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR) pořizován audio či video záznam tohoto projednání. Pokud ano, žádám o poskytnutí tohoto záznamu na CD nosiči na výše uvedenou adresu.
Dále žádám poskytnout tyto informace:
1) Celkové náklady na pořízení návrhu zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
2) Náklady na konání veřejného projednání.
3) Počet řádně zmocněných zástupců veřejnosti.
4) Počet občanů, kteří se zúčastnili veřejného projednání ZÚR.
5) Počet připomínek a počet námitek zaslaných k návrhu ZÚR.
6) Byl podán návrh na zrušení ZÚR nebo jejich části v rámci přezkumu ZÚR ve správním soudnictví? Pokud ano, prosím o počet těchto podaných návrhů a o výsledek rozhodnutí soudu včetně jednacího čísla rozhodnutí.
7)  Byly uplatněny jakékoli nadstandardní metody zapojení veřejnosti do přípravy ZÚR, které nejsou minimem požadovaným zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon? Pokud ano, prosím ve stručnosti o vyjmenování použitých metod.
 

Mgr. Kubíčková Michaela
michaela.kubickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226383
Mobil: 739541521