Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vodoprávní rozhodnutí

26.04.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí anonymizovaných kopií rozhodnutí a / nebo závazných stanovisek, vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje jako příslušným nadřízeným správním orgánem v rámci řízení o odvolání, při postupu podle &sec...

Regionální doprava na železnici

16.04.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí : 1. záznamů z jednání se všemi angažovanými dopravci, ať už písemných nebo zvukových, kteří se ucházejí o provozní soubor linek Liberecký kraj východ - linky L3 + L5 a L18, 2. podk...

Rozhodnutí o pokutě ve věci reklamy na doplňky stravy

04.04.2019  /  Předmět žádosti: Žadatelka žádala o zaslání všech rozhodnutí o uložení pokuty, které vydal živnostenský úřad Krajského úřadu Liberec v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy na doplňky stravy, a to v období od 17. 5. 2015 do&nbs...

Soupis omezení provozu

19.03.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o: soupis úplného a částečného omezení provozu na silnici I/35 v úseku od státní hranice CZ/PL (provozní staničení km 0,0) po MÚK Bílý Kostel (provozní staničení cca km 9,7). Předmětem dotazu nejsou ...

Archeologické nálezy 2018

19.03.2019  /  Předmět žádosti:  Žadatel žádal o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.: ...

Zápisy z kontrolních dnů akce COV technické za rok 2019

11.03.2019  /  Předmět žádosti: Žadatelka požadovala zápisy z kontrolních dnů za rok 2019 z akce "Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické" s tím, že její minulá žádost byla vyřízena pouze částečně, když jí byly zaslány pouze zápisy ...

Pokuty ve vztahu k archeologickým nálezům

08.03.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.: 1) všechna rozhodnutí/usne...

Veřejné projednání záměru LBK 637 ze dne 19.12.2018

08.03.2019  /  Předmět žádosti: Žadatelka požadovala poskytnutí zvukového záznamu z veřejného projednání konaného dne 19. 12. 2018 ve věci Záměru LBK637 „Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“. Odpověď: Žadatelce byl poskytnut zvukový záz...

Závadná reklama v roce 2018

06.03.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně reklam, které Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů odst. 3, § 2, zákona č. 40/19...

Dotace na recyklační linku ve Stráži pod Ralskem

25.02.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informace týkající se vybudované recyklační linky ve Stráži pod Ralskem: ve které fázi procesu žádostí, schvalování a přidělení dotace byl KÚ LK zapojen do procesů připomínkování jako úč...

Povolování staveb v LK

20.02.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o obecné informace ohledně povolování staveb vyplněním zaslané tabulky. Odpověď: KÚ LK žadateli zaslal vyplněnou tabulku - viz příloha.

Povolení k provozování vodovodu

20.02.2019  /  Předmět žádosti: Žadatelka žádala o: Přehled všech platných povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále jen „ZoVaK“), vydaných Krajským úřadem Li...