Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočet kraje 2021 - zdravotní a sociální sféra

01.10.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí výše rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2021 ve zdravotnické a sociální sféře. Odpověď: KÚ LK sdělil žadateli, že rozpočet Libereckého kraje na rok 2021 dosud není schválen. Schválení se předpokládá...

Informace o kvalitě služeb ČD, a.s.

01.10.2020  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval poskytnutí informace na následující dotazy Vyhodnocujete pravidelně odchylky mezi deklarovanými (zasmluvněnými) parametry kvality vypravovaných spojů a skutečností? Jakým způsobem, v jaké míře podrob...

Info o Autobusy LK a.s.

23.09.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na tyto dotazy:  1) Co dělá zástupce Libereckého kraje v jím 100% vlastněné firmě Autobusy LK, který má zodpovědnost zastupovat zájmy majoritního akcionáře ČSAD Liberec v této společnosti, když podle ...

Informace vztahující se k Odboru dopravy

09.09.2020  /  Žadatel požadoval tyto inforamce, na které KÚ LK odpověděl následovně: Podání č. 1 ze dne 25. 8. 62731/2020 (ze dne 26. 8. 2020 KULK 63266/2020) „S ohledem na to, že jsem dnes ve 14 hod. na odboru dopravy nikoho nezastihl,...

Radary pro měření rychlosti

19.08.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval infomrace týkajících se umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr) a umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, které jso...

Informace o vlakové dopravě

18.08.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující informace: 1) V jednotlivých měsících po sobě od prosince 2019 až po červenec 2020 celkový počet: a) provedených kontrol u vlaků objednávaných Libereckým krajem podle jednotlivých dopravců, b...

Archeologické nálezy - pokuty

06.08.2020  /  Předmět žádosti : Žadatel žádal o informace týkající se řízení o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 39 odst. 2 písm. g) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Konkrétně požadoval: 1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v lete...

Archeologické nálezy - pokuty

06.08.2020  /  Předmět žádosti : Žadatel žádal o informace týkající se řízení o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 39 odst. 2 písm. g) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Konkrétně požadoval: 1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v lete...

Archeologické nálezy - pokuty

28.07.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se řízení o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Konkrétně požadoval: 1) všechna rozhodnut...

Ztráta razítka lékaře

28.07.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se postupu při ztrátě, odcizení, falzifikátu razítka lékaře, a to v tomto rozsahu: - jak často se vyskytne ztráta, odcizení, falzifikát razítka lékaře; - jaká jsou stanovena opatření, dle jaké ...

Znalecké posudky - Střední škola řemesel Jablonec n.N.

17.07.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval poskytnutí veškerých znaleckých i odborných posouzení, vyjádření a stanovisek, jimiž Krajský úřad Libereckého kraje disponuje v souvislosti s náhlým zřícením nosné stěny a přilehlých konstrukcí v b...

Přestupky reklama 2019

13.07.2020  /  Předmět žádosti: Žádost se týká poskytnutí informací o počtu vydaných pravomocných rozhodnutí o přestupku (včetně pravomocných rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku) vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje za rok 2019 podle záko...

Rozdělování ochranných pomůcek

19.06.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o sdělení pravidel, podle kterých Krajský úřad Libereckého kraje postupoval, při rozdělování osobních ochranných pomůcek mezi jednotlivé segmenty poskytovatelů zdravotních služeb v průběhu pandemie COVID 19 na území kr...

Územně plánovací dokumentace

16.06.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval zaslání datových sad funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí (územní plány a regulační plány) v otevřeném a strojově čitelném formátu (například SHP). Odpověď : KÚ L...