Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace o využívání soukromých bezpečnostních služeb

18.07.2008  /  1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb? (SBS) 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpacuje? 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svýc...

Informace týkající se symbolů LK

14.07.2008  /  1. Jaké symboly používá Liberecký kraj? Jako symboly Libereckého kraje jsou používány: znak Libereckého kraje, vlajka Libereckého kraje a logotyp Libereckého kraje. Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na z...

Informace o závazcích Krajské nemocnice Liberec

17.06.2008  /  1. Převzala Krajská nemocnice Liberec, a.s., veškeré právní závazky po zaniklé Krajské nemocnici Liberec, příspěvková organizace. 2. Pokud Krajská nemocnice Liberec, a.s., nepřevzala veškeré právní závazky po zaniklé Krajské nemocnici Liberec, přísp...

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

09.06.2008  /  1. Jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let 2005 až 2007. 2. Jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu. 3. Jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v...

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

05.06.2008  /  1. Úplný chronologický seznam případů poskytnutí náhrady škody způsobené Vaším krajem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu v samostatné působnosti, a to včetně údaje o výši poskytnuté náhrady a důvodu ...

Mostní objekty v ČR

15.05.2008  /  1. Existuje  na MMR centrální evidence mostních objektů tak,  jak stanoví na základě zjištění při prováděných prohlídkách platné ČSN a dalších předpisy ? 2. Kolik je celkem evidováno mostních objektů v majetku krajů a jak...

Informace týkající se rozpočtu LK (grantová politika, investice v oblasti dotační politiky podnikatelům a v oblasti činnosti neziskových organizací aj.) a návrhů zákonů ZK předložených poslanecké sněmovně

24.04.2008  /  1. Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007? V níže uvedené tabulce je uveden přehled o výši finančních prostředků získaných v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z prostředků EU,...

Informace týkající se kulturních památek na území LK

04.04.2008  /  1. Počet a seznam kulturních památek na území kraje. Krajský úřad Libereckého kraje není podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oprávněn vést seznam kulturních památek. Tento seznam vede na základě zmocnění daného zákonem v us...

Informace o odměně za výkon funkce členům ZK

02.04.2008  /  Kolik činí odměna za výkon členům zastupitelstva kraje?   Odměňování členů zastupitelstev kraje upravuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela naříz...

Přechod práv a závazků Krajské nemocnice Liberec, p.o.

05.03.2008  /  Z veřejně dostupných registrů není patrná jakákoli změna ohledně Krajské nemocnice Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 40, Liberec, IČ: 00829951, (dále jen "Krajská nemocnice Liberec, p.o.") tak z usnesení č. 70/07/ZK přijatého na zase...