Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Počet vyřizovaných stížností dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

18. 08. 2021

Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o počtu vyřizovaných stížností dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci:

 1. Péče poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm
 2. Zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm
 3. Odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním

V případě, že byly vyřizovány stížnosti dle výše uvedeného vymezení, požadoval žadatel sdělení o počtu případů dle písm. a), b), c), dále žádal o sdělení spisových značek a zaslání naskenovaných pravomocných i nepravomocných rozhodnutí o stížnosti, včetně sdělení, zda se jedná o rozhodnutí pravomocné či nepravomocné.

Odpověď na žádost: KÚ LK k danému požadavku sdělil následující:

V období od 1. 4. 2012 do 31. 7. 2021 eviduje odbor zdravotnictví celkem 5 stížností podle žadatelem uvedených kritérií.

Stížnosti ve věci:

 1. Péče poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm:

Odbor zdravotnictví eviduje celkem 4 stížnosti vedené pod spis. zn. OZ 56/2017 SPO, OZ 56/2019 SPO, OZ 96/2020 SPO, OZ 315/2020 SPO.

 1. Zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm:

Odbor zdravotnictví eviduje 1 stížnost vedenou pod spis. zn. OZ 221/2018 SPO.

 1. Odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním:

Odbor zdravotnictví neeviduje žádnou stížnost.

V souvislosti s dalším požadavkem, kterým bylo zaslání naskenovaných pravomocných i nepravomocných rozhodnutí o stížnosti s informací o tom, zda jde o rozhodnutí pravomocná či nepravomocná, KÚ LK sdělil, že odbor zdravotnictví neeviduje žádná rozhodnutí v souvislosti s výše uvedenými stížnostmi, neboť vyřizování stížností podle § 93 zákona č. 372/2011 Sb. neprobíhá v režimu správního řízení.

Zjistí-li správní orgán při šetření stížnosti porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb nebo činnostech s tím souvisejících stanovených zákonem o zdravotních službách nebo jinými právními předpisy anebo jiná pochybení dotýkající se práv a zájmů pacientů pak dle § 96 zákona o zdravotních službách:

 1. uloží poskytovateli nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění, popřípadě
 2. podá podnět
  1. orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů
  2. příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory.

Správní orgán o uložení nápravných opatřeních nebo o podání podnětu zašle informaci zdravotní pojišťovně, u které byl pacient v době porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb pojištěn.

Z tohoto důvodu KÚ LK žadateli zaslal sdělení o výsledku šetření, která byla vydána odborem zdravotnictví k jednotlivým stížnostem. V těchto dokumentech byly v souladu s ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím anonymizovány chráněné osobní údaje.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435