Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Způsob hodnocení realizace projektů dopravní a technické infrastruktury

09. 06. 2020

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury (např. ekonomické hodnocení). Zajímal se, zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíme, zda ho realizovat či nikoliv. Případně na základě čeho volíme projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo nové veřejné osvětlení).

Odpověď: 

Dopravní infrastruktura
Liberecký kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd na svém území, což vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Správcem silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji je Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „KSS LK“).
Liberecký kraj údaje o plánovaných a provedených opravách a rekonstrukcích silnic uveřejňuje na stránkách Libereckého kraje, a to konkrétně https://doprava.kraj-lbc.cz/page254/sprava-a-udrzba-pozemnich-komunikaci.
Liberecký kraj při plánování oprav a rekonstrukcí vychází z dat, která získává od společnosti PavEx Consulting, s.r.o., která dvakrát ročně zpracovává zprávu o stavu povrchu vozovek. Dále vychází z údajů z pravidelných mostních prohlídek a stavu mostů, který je veden v systému hospodaření mosty (Bridge Management System - BMS), stavu propustků a opěrných zdí.
KSS LK navrhuje seznam projektů, které by měly být realizovány v následujících letech. Návrh je předložen k projednání Radě Libereckého kraje, která rozhodne, u kterých konkrétních akcí bude zahájena projekční příprava.
Následně jsou zpracovány projektové dokumentace a v návaznosti na získání stavebního povolení a stav finančních prostředků alokovaných z rozpočtu Libereckého kraje a dotačních titulů jsou stavební akce realizovány.
Do výběru stavebních akcí, které budou v daném roce realizovány, pak vstupují další faktory, kterými jsou možnost získání dotace například z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury (k 4.6.2020 stále není zřejmé zda kraje dotaci na rok 2020 obdrží či nikoli) nebo z Integrovaného regionálního operačního programu. Každá dotace má svá specifika, která musí být splněna pro to, aby bylo možné dotaci čerpat. Dále do plánování akcí vstupují i havárie nebo neočekáváné zhoršení stavu mostu. V některých případech kraj rekonstruuje silnici, v rámci sdružených akcí, kdy iniciativa je na správcích inženýrských sítí umístěných ve vozovce silnice.
Obecný metodický pokyn nebo vnitřní nařízení pro výběr realizovaných stavebních akcí není a přihlíží se ke všem výše uvedeným faktorům. Konečné slovo pro to, jaké projekty budou realizovány, má Rada Libereckého kraje.

Cyklostezky
V posledních letech začal kraj projekčně připravovat výstavbu páteřních cyklostezek. Zejména se jedná o úseky, které jsou plánovány po katastrech více obcí. Síť páteřních cyklostezek je součástí Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020, ze kterého se při přípravě jednotlivých projektů vychází. Jedná se přibližně o 300 kilometrů tras. Projekční činnost se připravuje ve spolupráci s obcemi, kde kraj je objednatelem a obce jsou následně uživatelem a zajišťují další fázi realizace stavby dle projektové dokumentace.

Co se týče technické infrastruktury, obecně lze konstatovat, že kraje neinvestují ani do nových ani do oprav stávajících energetických sítí.
Některé vyjmenované sítě jsou ve správě měst a obcí, ale například centralizované zásobování teplem nebo elektroenergetická síť spadá do správy licencovaných výrobců a distributorů energií. V rámci pozemních staveb řešíme problematiku přípojek nikoliv technické infrastruktury ve smyslu „řadu“. Výjimečně řešíme prodloužení „řadu“ v souvislosti s výstavbou, ale primárně se jedná o investici do nové výstavby objektů, příp. opravy objektů. Tedy případná investice do technické infrastruktury není primární investicí, jedná se o investici odvozenou od realizované výstavby.
 

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473

Zadejte text