Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Licenční smlouva

č. OLP.....

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „poskytovatel“

a

pan/paní/firma.......

trvale bytem / se sídlem ..............  

rok narození /IČO ..........  

dále jen „nabyvatel“

takto:

Úvodní ustanovení

 1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

  Článek I.

  Předmět smlouvy

 1. Touto smlouvou poskytuje poskytovatel za podmínek a v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít toto dílo: ........................  (dále jen „dílo“). Dílo je vyobrazeno v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
 2. Poskytovatel poskytuje nabyvateli výhradní licenci. Poskytovatel nesmí licenci poskytnout třetí osobě a je bez písemného souhlasu nabyvatele povinen se sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému udělil icenci. /alt. Poskytovatel poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci. Poskytovatel je oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.  

Článek II.

Podmínky a rozsah užití díla 

 1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci za účelem ............. 
 2. Nabyvatel je oprávněn dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.
 3. Poskytovatel dává nabyvateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby nabyvatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel se zavazuje dodat dílo do ............... dnů od účinnosti této smlouvy. / alt. Smluvní strany prohlašují, že poskytovatel předal dílo nabyvateli při podpisu této smlouvy.   
 2. Nabyvatel není povinen licenci poskytnutou na základě této smlouvy využít.

   

  Článek IV.

  Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci bezúplatně. /alt. Odměna za poskytnutí licence je smluvními stranami sjednána ve výši:

.............. Kč (............. korunčeských) bez DPH,

.............. Kč (.............. korunčeských) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření smlouvy činí .... %.

2. Dohodnutou odměnu uhradí nabyvatel bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který poskytovatel nabyvateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy do ...... dnů od předání díla /alt. do ..... dnů od uzavření smlouvy. /Alt. Dohodnutou odměnu uhradí nabyvatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který poskytovatel nabyvateli písemně písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat odměnu do ……. dnů od předání díla / alt. do …… dnů od uzavření této smlouvy.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení nabyvateli.

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

 • označení osoby autora včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 • označení osoby nabyvatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 • evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 • rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 • den uskutečnění plnění,
 • označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 • lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem,
 • označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

  6.  Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

  7.  Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je nabyvatel oprávněn ji vrátit poskytovateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

Článek V.

Prohlášení poskytovatele

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn dílo užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči nabyvateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).

Článek VI.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

 1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně nabyvatele: 
 •              , tel.:          , e-mail:  
 •               , tel.:          , e-mail:      

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně poskytovatele:

 •               , tel.:          , e-mail:      
 •               , tel.:          , e-mail:        

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek VII.

Zveřejnění smlouvy

 1. Nabyvatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Nabyvatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněny.

Článek VIII.

Ostatní ustanovení

 1. Nabyvatel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu poskytovatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
 2. Nabyvatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
 3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající autorský zákon a občanský zákoník.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a nabyvatel jedno vyhotovení.
 3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č.       ze dne            

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:.............

6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

 

 

V Liberci dne                                                                               V ............ dne ................

 

………………………………                                                      …………………………

        poskytovatel                                                                                     nabyvatel                                                

 
13.2. Výhradní licence

Liberecký kraj žádnou výhradní licenci ve smyslu ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. neposkytl.