Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2006

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2006 bylo podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2006 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V průběhu roku 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona

V průběhu roku 2006 nebyla podána žádná stížnost.

 

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a)      podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111

b)      Odboru vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje, 2. patro, číslo dveří 273

c)      Oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626

d)      internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.czVýroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 16. 1. 2007, číslo usnesení: 23/07/RK. 


Datum: 2. 2. 2007   

 
Ing. Bohdan Tomáš                                                            
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde.