Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

2007

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2007 bylo podáno celkem 16 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2007 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace.

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V průběhu roku 2007 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona

V průběhu roku 2007 nebyla podána žádná stížnost.

 

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Ve sledovaném období nebyla v žádném případě účtována náhrada dle platného sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

V souladu s ustanovením §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na:

a)      podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje, přízemí, číslo dveří C111

 

b)      Odboru vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje, 2. patro, číslo dveří 273

c)      Oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, 6. patro, číslo dveří 626

d)      internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz

 

Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 22. 1. 2008, číslo usnesení: 60/08/RK.                                   

 

 

Datum: 4. 2. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Bohdan Tomáš                                                          

ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje


Přílohu k Výroční zprávě o poskytování informací v roce 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete zde.