Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna krajského úřadu.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu, není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Písemná žádost se podává na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2 

Žádost lze podat:
 • prostřednictvím držitele poštovní licence,

 • osobně v podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje,

 • prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw,

 • prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@kraj-lbc.cz.

VZORY

Vzor žádosti dle zákona 106/1999 Sb. (__)

Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (__)

Postup při vyřizování žádostí a přehled vnitřních předpisů, podle nichž KÚLK při vyřizování žádostí postupuje. 

Hlava I.

Vyřizování ústně podané žádosti

 1. V případě, že je žádost o informaci podle zákona podána ústně, zaměstnanec krajského úřadu, kterému je taková žádost adresována, informaci poskytne pouze v případě, že je zcela nepochybné, že ji lze poskytnout zejména s ohledem na zákonné důvody vylučující poskytnutí informace a další právní předpisy, zejména předpisy upravující ochranu osobních údajů. V případě pochybností, zda lze informaci poskytnout, tento zaměstnanec informaci neposkytne a poučí žadatele o tom, že je třeba podat žádost písemně. Stejně se postupuje v případě, že žadatel není odpovědí na ústně podanou žádost uspokojen. Postup podle této směrnice se jinak vztahuje pouze na žádosti o informace podané písemně.

Hlava II.

Vyřizování písemné žádosti

Článek I.

Základní povinnosti po obdržení žádosti

 1. Obdrží-li kterýkoliv zaměstnanec krajského úřadu žádost, z níž jakýmkoliv způsobem (zejména označením zákona jeho číslem nebo názvem, označením žádosti jako žádost o poskytnutí informace apod.) vyplývá, že se žadatel domáhá poskytnutí informace na základě zákona, a že adresátem žádosti je Liberecký kraj nebo některý z jeho orgánů, je tento zaměstnanec povinen okamžitě předat tuto žádost k vyřízení právnímu odboru krajského úřadu, a to ve stejné formě, v jaké žádost sám obdržel.
 2. Právní odbor následně prověří, zda žádost splňuje základní zákonné náležitosti a jedná se tak skutečně o žádost podanou podle zákona. V případě, že žádost základní zákonné náležitosti nesplňuje (dále jen „quasi žádost“), zaeviduje quasi žádost do oddělené evidence. Nevylučuje-li to zákon o svobodném přístupu k informacím nebo jiný právní předpis, a je-li to vhodné, zajistí právní odbor neformálním způsobem vyřízení této žádosti v souladu se zásadami dobré správy pokud možno tak, aby byly požadované informace žadateli poskytnuty. Při vyřizování quasi žádosti jsou ostatní odbory krajského úřadu povinny poskytovat právnímu odboru veškerou požadovanou součinnost. Na postup při vyřizování quasi žádosti se mimo tohoto odstavce tato směrnice nevztahuje.
 3. V případě, že žádost splňuje základní náležitosti a je tak žádostí podanou podle zákona (dále jen „žádost“), právní odbor ji zaeviduje, zjistí, do působnosti kterého odboru nebo odborů spadá předmět žádosti (tj. požadované informace) a neprodleně, nejpozději však následující pracovní den, formou vnitřního sdělení vyzve odbor nebo odbory, do jehož nebo jejichž působnosti předmět žádosti spadá (dále jen „příslušný odbor“), k součinnosti (dále jen „výzva k součinnosti“). V případě, že již při zjišťování příslušného odboru vyjde najevo, že se předmět žádosti nevztahuje k působnosti krajského úřadu, případně bude-li tato skutečnost jasně patrná ze samotné žádosti, zajistí právní odbor odložení žádosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od podání žádosti žadateli i bez výzvy k součinnosti.
 4. Je-li ze žádosti jasně patrné, že nedostatek údajů o žadateli, uvedených v žádosti, brání postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve právní odbor žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil i před výzvou k součinnosti. Právní odbor je dále povinen v průběhu vyřizování žádosti vyzvat žadatele, je-li to možné, ve stejné lhůtě, k doplnění chybějících údajů kdykoliv vyjde najevo, že je to zapotřebí (zejména v případě, kdy žadatelem poskytnuté údaje nepostačují k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti).
 5. Je-li ze žádosti jasně patrné, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve právní odbor žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil i před výzvou k součinnosti. Stejně právní odbor postupuje v případě, že tato skutečnost vyplyne z odpovědi na výzvu k součinnosti (viz níže).

  Článek II.

  Výzva k součinnosti

 1. Obsahem výzvy k součinnosti je vždy stručné shrnutí předmětu žádosti. Přílohou výzvy k součinnosti je vždy plné znění žádosti.
 2. Ve výzvě k součinnosti právní odbor dále stanoví alespoň:
  1. Lhůtu, ve které je příslušný odbor povinen sdělit, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, případně že požadované informace nemá a není povinen je mít. V takovém případě má krajský úřad ze zákona povinnost žádost o informace odložit a tuto odůvodněnou skutečnost sdělit žadateli do 7 dnů ode dne obdržení žádosti.
  2. Lhůtu, ve které je příslušný odbor povinen sdělit, že je podle jeho názoru žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně. V takovém případě má krajský úřad ze zákona povinnost vyzvat žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil.
  3. Lhůtu, ve které je příslušný odbor povinen předat údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud se jedná o informaci, která byla zveřejněna. V takovém případě má krajský úřad ze zákona možnost do 7 dnů od obdržení žádosti odkázat žadatele na zveřejněnou informaci.
  4. Lhůtu pro předání požadovaných informací právnímu odboru. V takovém případě má krajský úřad ze zákona povinnost poskytnout požadovanou informaci žadateli nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. V této lhůtě je příslušný odbor rovněž povinen oznámit právnímu odboru, že se jedná o případ, kdy není možné informace poskytnout (viz čl. III. této hlavy).
 3. Lhůty podle předchozího odstavce stanoví právní odbor tak, aby příslušný odbor měl na splnění příslušného požadavku maximálně 3 pracovní dny a na předání informací podle písm. d) předchozího odstavce maximálně 7 pracovních dnů, zásadně vždy tak, aby byly dodrženy lhůty zákonné.

  Článek III.

  Omezení práva na informace

 1. Informace požadované žadatelem je krajský úřad povinen zásadně vždy poskytnout, pokud to sám zákon nevylučuje, pokud nebyla žádost odložena, případně pokud se nejedná o situaci, kdy předmět žádosti sice spadá do působnosti krajského úřadu, ale krajský úřad tyto informace nemá a není povinen mít (bude je mít až později, žádný zákon krajskému úřadu neukládá tyto informace evidovat apod.)
 2. Příslušný odbor je povinen upozornit právní odbor na fakt, že se jedná o některý z následujících případů, kdy informace nelze poskytnout:
  1. Jde o informaci označenou za utajovanou informaci podle zvláštních právních předpisů, k níž žadatel nemá oprávněný přístup.
  2. Jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas. Příslušný odbor je v tomto případě povinen pokusit se získat souhlas původce informace.
  3. Jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí; příslušný odbor je v tomto případě povinen pokusit se získat souhlas této osoby.
  4. Jde o informace, které byly získány od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. V tomto případě je však nutno poskytnout ty informace, které vznikly činností Libereckého kraje nebo některého jeho orgánu.
 3. V případě, že jsou požadovány informace uvedené v odst. 2 tohoto článku, je příslušný odbor povinen sdělit tuto skutečnost včetně odůvodnění, a případně informaci o odepření souhlasu dle odst. 2 písm. b) a c) tohoto článku, právnímu odboru, a to nejpozději ve lhůtě stanovené ve výzvě k součinnosti pro předání požadovaných informací (čl. II. odst. 2 písm. d) této hlavy). V případě pochybností, zda se jedná o některý z případů uvedených v odst. 2, si příslušný odbor předem vyžádá stanovisko právního odboru.
 4. Příslušný odbor odpovídá za to, aby požadované informace nebyly právnímu odboru vůbec předány v případě, že to zvláštní právní předpis vylučuje. Za to, aby nebyly žadateli poskytnuty informace, u kterých je to zákonem vyloučeno, jinak odpovídá právní odbor, ledaže nebyl příslušným odborem upozorněn na to, že se jedná o informace dle odst. 2 tohoto článku.

  Článek IV.

  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací

 1. Lhůtu 15 dnů od obdržení žádosti, ve které je krajský úřad povinen poskytnout požadovanou informací nebo rozhodnout o odmítnutí žádosti, lze prodloužit až o 10 dnů, avšak pouze z následujících důvodů:
  1. je nutné vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od budovy krajského úřadu,
  2.  je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3.  je nutná konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 2. V případě, že příslušný odbor při shromažďování podkladů zjistí, že bude nutné prodloužení lhůty v souladu s odst. 1, je povinen to sdělit právnímu odboru ve lhůtě pro předání požadovaných informací (čl. II. odst. 2 písm. d) této hlavy). V případě, že má příslušný odbor pochybnost, zda nastal některý z důvodů umožňujících prodloužení lhůty, vyžádá si předem stanovisko právního odboru. Současně se sdělením o nutnosti prodloužení lhůty je příslušný odbor povinen předložit právnímu odboru konkrétní odůvodnění (tj. o který z důvodů dle odst. 1 se jedná a proč).
 3. Právní odbor následně zajistí informování žadatele o prodloužení lhůty a jeho důvodech prokazatelným způsobem.

  Článek V.

  Náklady na vyřízení žádosti

 1. V souvislosti s poskytováním informace je krajský úřad povinen požadovat po žadateli úhradu skutečných nákladů dle sazebníku, vydaného v souladu s příslušnou směrnicí rady kraje. Mimo skutečných nákladů je krajský úřad povinen požadovat po žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže zaměstnanec nebo zaměstnanci příslušného odboru, kteří se na vyhledávání informací podílejí, budou nuceni na dobu v součtu delší než 5 hodin přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledávání informací
 2. V případě, že při shromažďování podkladů pro poskytnutí informací vyjde najevo, že skutečné náklady dle sazebníku přesáhnou v něm stanovenou minimální částku, do které není úhrada skutečných nákladů požadována, případně se bude jednat o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, oznámí to příslušný odbor právnímu odboru ve lhůtě pro předání požadovaných informací (čl. II. odst. 2 písm. d) této hlavy).
 3. V případě, že příslušný odbor dojde k závěru, že bude nutno požadovat úhradu skutečných nákladů, nebo úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, nebo obojí, uvede v oznámení právnímu odboru dle předchozího odstavce jednotlivé položky podle sazebníku, u nichž vznikly náklady, počet těchto položek a počet hodin využitých na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dále uvede celkovou částku těchto nákladů. Není-li ve chvíli, kdy je výše nákladů právnímu odboru oznamována, ještě možné přesnou částku určit, musí se jednat o co možná nejpřesnější odhad.
 4. Právní odbor na základě sdělení příslušného odboru dle odst. 2 a 3 oznámí žadateli před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, že poskytnutí informace je podmíněno úhradou nákladů v konkrétní výši, včetně rozpisu podle jednotlivých položek, jak vyplývá ze sdělení příslušného odboru.

  Článek VI.

  Odpověď příslušného odboru na výzvu k součinnosti

 1. Na výzvu k součinnosti je příslušný odbor povinen odpovědět formou vnitřního sdělení (dále jen „odpověď“) tak, aby byla odpověď doručena právnímu odboru nejpozději v poslední den lhůty, stanovené ve výzvě k součinnosti.
 2. Mimo sdělení skutečností, požadovaných k výzvě k součinnosti, je příslušný odbor v odpovědi povinen uvést zejména následující:
  1. upozornění na důvod pro odmítnutí žádosti dle čl. III odst. 2 této hlavy včetně odůvodnění, pokud je dán, neobsahuje-li odpověď takovou informaci, má se za to, že takový důvod dán není.
  2. informaci o nutnosti prodloužit lhůtu dle čl. IV této hlavy včetně odůvodnění, neobsahuje-li odpověď takovou informaci, má se za to, že prodloužení lhůty není nutné nebo možné.
  3. informaci o tom, že skutečné náklady dle sazebníku přesáhly minimální částku sazebníkem stanovenou, neobsahuje-li odpověď takovou informaci, má se za to, že úhrada skutečných nákladů ze strany žadatele požadována není.
  4. informaci o tom, kolik času v součtu strávili všichni zaměstnanci příslušného odboru vyhledáváním informací, trvalo-li toto vyhledávání v součtu alespoň 30 minut. Neobsahuje-li odpověď takovou informaci, má se za to, že tento čas 30 minut nedosáhl.
 3. Je-li to zapotřebí zejména s ohledem na právním odborem stanovené lhůty, bude odpověď rozdělena do více vnitřních sdělení, aby byly požadované údaje předány právnímu odboru včas.
 4. Není-li dán důvod pro odmítnutí žádosti dle odst. 2 písm. a), musí být přílohou odpovědi vždy zpracovaná odpověď, a to v takové podobě, aby mohla být bez dalších úprav převzata a zaslána žadateli, a musí být zaslána právnímu odboru i v elektronické podobě. Spočívá-li poskytnutí informací v poskytnutí kopií, scanů, fotek nebo jakýchkoli jiných obdobných forem dokumentů, předá příslušný odbor spolu s odpovědí právnímu odboru tyto dokumenty, a to i v elektronické podobě. Je-li to vhodné, zejména jde-li o rozsáhlý soubor takových dokumentů, je možné po předchozí dohodě s právním odborem předat tyto dokumenty pouze v elektronické podobě, není-li žadatelem požadováno poskytnutí těchto dokumentů v listinné podobě, nebo neuvedl-li žadatel pouze fyzickou adresu pro doručování.

  Článek VII.

  Vlastní vyřízení žádosti

 1. Odložil-li právní odbor žádost z důvodu, že nespadá do působnosti Libereckého kraje nebo některého z jeho orgánů, končí vyřizování žádosti zasláním odůvodněného sdělení této skutečnosti žadateli v zákonné lhůtě.
 2. Vyzval-li právní odbor žadatele k doplnění žádosti, protože nedostatek údajů brání postupu vyřízení žádosti, a žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedoplní, právní odbor žádost odloží, tím vyřizování žádosti končí. Doplní-li žadatel včas svou žádost, postupuje se dále stejně, jako by žádost došla v den, kdy byla žadatelem doplněna.
 3. Vyzval-li právní odbor žadatele k upřesnění žádosti, protože byla nesrozumitelná, nebylo zřejmé, jaká informace je požadována nebo byla formulována příliš obecně, a žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy neupřesní, vydá právní odbor rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě 15 dnů od uplynutí lhůty pro upřesnění žádosti. Upřesní-li žadatel včas svou žádost, postupuje se dále stejně, jako by žádost došla v den, kdy byla žadatelem upřesněna.
 4. Pokud právní odbor dojde k závěru, že je dán zákonný důvod k neposkytnutí požadovaných informací, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti v zákonné lhůtě. Za odůvodnění tohoto rozhodnutí je však v případech dle čl. III odst. 2 této hlavy odpovědný příslušný odbor.
 5. Oznámil-li právní odbor na základě sdělení příslušného odboru, že poskytnutí informací je podmíněno úhradou nákladů dle čl. V této hlavy, a žadatel tyto náklady do 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady dle čl. V odst. 4 této hlavy neuhradí, právní odbor žádost odloží.
 6. Nenastala-li žádná ze situací dle odst. 1 – 5 tohoto článku, odešle právní odbor žadateli požadované informace v zákonné lhůtě. Informace jsou poskytovány vždy v takové formě, jakou si zvolil žadatel. Pokud si žadatel nezvolil konkrétní formu poskytnutí informace, a je-li to možné (tj. zejména pokud krajský úřad má k dispozici e-mailovou adresu žadatele nebo údaje o jeho datové schránce), poskytují se požadované informace vždy v elektronické podobě.
 7. Pokud nastala situace dle odst. 1 – 5 tohoto článku, ale vztahuje se pouze na část žádosti, vyřizuje se každá část žádosti samostatně, jako by šlo o samostatnou žádost (např. v první části je žádost odložena proto, že nespadá do působnosti Libereckého kraje a jeho orgánů, v druhé části je rozhodnuto o odmítnutí žádosti, protože zákon poskytnutí požadovaných informací neumožňuje, a ve zbylé části jsou informace poskytnuty).

  Článek VIII.

  Postup po vyřízení žádosti

 1. Po vyřízení žádosti dle čl. VI. tak, že byly požadované informace i jen zčásti poskytnuty, zajistí právní odbor zveřejnění poskytnuté informace na webu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů od poskytnutí informace. Pokud by se jednalo o informace poskytnuté v jiné než elektronické podobě, případně o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující obsah poskytnuté informace.
 2. Po vyřízení žádosti dle čl. VI a případném zveřejnění poskytnuté informace dle odst. 1 vyhotoví právní odbor záznam o postupu při vyřizování žádosti. V něm se uvádí základní fakta o průběhu řízení, a to:
  1. datum obdržení žádosti
  2. datum vyřízení žádosti
  3. způsob vyřízení žádosti (např. informace byly poskytnuty v plném rozsahu, žádost byla odložena, žádost byla odmítnuta apod.)
  4. datum zveřejnění odpovědi nebo doprovodné informace na webu Libereckého kraje, byla-li zveřejněna
  5. případně další údaje (byla-li požadována úhrada nákladů a jejich výše, byla-li prodloužena lhůta k vyřízení žádosti apod.)

   Hlava III.

   Ostatní ustanovení

   Článek I.

   Opravné prostředky

 1. Proti rozhodnutí krajského úřadu o odmítnutí žádosti je přípustné odvolání.
 2. Z důvodů stanovených v zákoně je žadatel oprávněn podat proti postupu krajského úřadu stížnost.

Zdroje:

Směrnice RK č. 3/2015

Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-10/04/15