Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat písemně, tj. v listinné podobě nebo elektronicky, nebo ústně. V listinné podobě lze žádost podat v podatelně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Elektronicky lze žádost podat prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@kraj-lbc.czPokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu, není žádostí podle zákona.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Písemná žádost se podává na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2 

Žádost lze podat:
  • prostřednictvím držitele poštovní licence,

  • osobně v podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje,

  • prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw,

  • prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@kraj-lbc.cz.

VZORY

Vzor žádosti dle zákona 106/1999 Sb. (__)

Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímVzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím